1926 Ankara Antlaşmasına göre Türkiye’nin Musul’a Müdahale Hakkı..

1926 ANKARA ANTLAŞMASININ MADDELERİ

-Musul vilayeti Irak’a ait olacak.
-Türkiye ve Irak arasındaki ateşkes hattını belirleyen Brüksel Hattı sınır olarak kabul edilecek.
-Irak Musul’dan elde ettiği petrol gelirinin %10’unu 25 yıllık bir süre için Türkiye’ye verecek.
-Türkiye bu parayı 4 yıl boyunca almış, kalan 21 yıllık hakkından ise 500.000 Sterlin’e İngiltere lehine vazgeçmiştir.

MUSUL VE KERKÜK MİSAK-İ MİLLİ SINIRLARINDAYDI

Musul ve Kerkük, Türkiye’nin kuruluşunda Misak-i Milli sınırları içindeydi. Mustafa Kemal Atatürk Musul vilayeti ve Misak-i Milli sınırları tarifini 1923 yılında yaptığı konuşmada şöyle vermişti;

-“Bu hudut İskenderun körfezinin güneyinden, Antakya’dan, Halep ile Katma istasyonu arasında Carablus köprüsünün güneyinde Fırat nehrine ulaşır. Oradan Deyrizor’a iner, oradan doğuya uzatılarak Musul, Kerkük ve Süleymaniye’yi içine alır.”

BU bakımdan bu anlaşmanın metnini siz okuyucularımıza sunuyoruz:

ANKARA ANLAŞMASI MADDELERİ

Türkiye ile Irak Arasındaki Hudut

Madde 1: Türkiye ile Irak arasındaki hudut Cemiyet-i Akvam’ın 29 Ekim 1924 tarihli toplantısında kararlaştırıldığı şekilde (Brüksel Sınır Çizgisi) kesinleşmiştir.

Madde 2: Son fıkrası saklı kalmak üzere 1. maddede tespit edilmiş hudut bu antlaşmaya bağlı 1/250.000 ölçekli harita üzerinde gösterilmiştir. Metin ile harita arasında aykırılık vukuunda metin geçerli olacaktır.

Madde 3: 1. maddede tasrih edilen hudut hattını arazi üzerinde belirlemek üzere bir “Hudut Komisyonu” kurulacak, bu komisyon Türkiye Hükûmetince tayin olunacak iki yetkili ve İngiltere ile Irak hükümetleri tarafından beraberce tayin edilecek iki temsilci ile uygun gördüğü takdirde İsviçre Cumhurbaşkanınca İsviçre vatandaşları arasından seçilecek bir başkandan oluşacaktır. Komisyon en kısa sürede ve en geç bu antlaşmanın yürürlüğe konulmasından başlayarak altı ay içinde toplanacak ve çoğunluğun alacağı karara bütün tarafların uyması mecburî olacaktır.

Tahdid-i Hudut Komisyonu her durumda bu antlaşmadaki tarifleri pek yakından takibe gayret edecek, komisyonun masrafları Türkiye ile Irak arasında eşit olarak taksim olunacaktır. İlgili devletler komisyonun vazifesini yapabilmesi için gerekli yerleşme, işçi, malzeme ile ilgili bütün mevzularda gerek doğrudan doğruya gerekse mahallî makamlar eliyle yardım etmeyi taahhüt ederler.

Söz konusu devletler bundan başka komisyonca konulacak nirengi noktalarına, hudut işaretlerine kazık ve alâmetlere riayet etmeyi taahhüt ederler.

Hudut işaretleri birinden diğeri görülebilecek surette yerleştirilecek ve üzerlerine numara konulacaktır. Bunların mevkileri ile numaraları bir harita üzerinde gösterilecektir.

Hudut belirleme kesin zabıtnamesi.; ve buna ekli harita ve vesikalar üç nüsha olarak tanzim edilecek ve bunlardan ikisi hemhudut devletlerin hükümetlerine ve üçüncüsü, aslına uygun tastiklenmiş suretleri Lozan Anlaşması’na imza koyan devletlere tebliğ edilmek üzere, Fransa Hükümeti’ne verilecektir.

Madde 4: 1. madde mucibince Irak’a terkedilen arazideki ahâlînin tabiiyyeti Lozan Anlaşması’nın 30-36. maddelerine dayanılarak halledilecektir.

Taraflar Lozan Anlaşması’nın 31, 32 ve 34. maddelerinde kayıtlı, seçme hakkının bu antlaşmanın yürürlüğe konulduğu tarihten başlayarak on iki ay müddetle geçerli olabileceğini kararlaştırmışlardır.

Bununla beraber Türkiye, ahâlîden seçme haklarını Türkiye uyruğu için kullananların işbu haklarını tanımak hususunda hareket serbestisini muhafaza eder.

Madde 5: Taraflardan her biri 1. maddede belirlenen sınır hattının kesin ve bozulmaz olduğunu kabul ederek bunu değiştirmeye matuf her türlü teşebbüsten sakınmayı taahhüd eder.

Türkiye ile Irak Arasındaki İyi Komşuluk Münasebetleri

Madde 6: Taraflar bir veya birkaç silahlı kişinin sınır mıntıkasında yağmacılık veya eşkiyalık yapmak maksadıyla girişecekleri hazırlıklara, sahip oldukları bütün vasıtalarla karşı koymayı ve bunların sınırdan geçmelerine mani olmayı karşılıklı olarak taahhüd ederler.

Madde 7: 11. maddede zikredilen yetkili memurlar sınır mıntıkasında yağmacılık veya eşkiyalık yapmak için bir veya birkaç silahlı kişinin hazırlıklarda bulunduklarını haber aldıklarında ihmal etmeden birbirlerini haberdar edeceklerdir.

Madde 8: 11. maddede zikredilen yetkili memurlar, bulundukları yerlerde yapılmış olabilecek bütün yağmacılık ve haydutluk fiillerinden karşılıklı olarak birbirlerine haber vereceklerdir.

Haberdar edilecek memurlar ellerindeki bütün vasıtalarla söz konusu fiillerin fâillerinin sınırdan geçmelerine mani olmaya gayret edeceklerdir.

Madde 9: Silahlı bir veya birkaç kişi sınır mıntıkasında bir cinayet veya cürüm işledikten sonra diğer sınır mıntıkasına ilticâ ederse oranın, bu kişileri silahları ve yağma ettikleri eşya ile birlikte, uyruğu bulunduğu tarafa teslim etmesi mecburîdir.

Madde 10: Antlaşmanın işbu faslının tatbik mıntıkası Türkiye’yi Irak’dan ayıran bütün sınır ile bu sınırın iki yanında 75 km. derinliğinde bulunan mıntıkadır.

Madde 11: Antlaşmanın işbu faslını tatbik etmekle görevli yetkili memurlar şunlardır: Umumî işbirliğini tanzim ve alınacak tedbirlerin mesuliyeti kendilerinde olmak üzere; Türkiye tarafından askerî sınır kumandanı, Irak tarafından Musul ve Erbil mutasarrıfları; mahallî bilgilerin ve acil tebligatın teatisi için Türkiye tarafından vâlilerin uygun görmesi ile tayin edilecek memurlar; Irak tarafından Zaho, İmâdiye, Zibar ve Revanduz kaymakamlarıdır.

Türkiye ve Irak hükümetleri gerek on üçüncü maddede zikrolunan Dâimi Hudut Komisyonu marifetiyle ve gerek siyasî yolla birbirini haberdar ederek, idarî sebeplerden dolayı yetkili memurların listesini değiştirebileceklerdir.

Madde 12: Türkiye ile Irak memurları diğer taraf uyruğundan olup, kendi toprakları üzerinde bulunan aşiret beyleri, şeyh veya öteki azaları ile resmî veya siyasî mahiyete sahip her türlü haberleşmeden kaçınacaklardır. Taraflar sınır mıntıkasında diğer devlet aleyhine yönelmiş hiçbir propaganda teşkilâtına ve topluluğuna izin vermeyeceklerdir.

Madde 13: Antlaşmanın bu faslının hükümlerinin icrasını kolaylaştırmak ve genellikle sınır üzerinde iyi komşuluk münasebetlerini sürdürmek üzere zaman zaman Türkiye ve Irak hükümetleri tarafından karşılıklı olarak tayin edilecek, eşit sayıda memurlardan mürekkeb bir “Dâimî Hudûd Komisyonu” kurulacak ve en az altı ayda bir kere ve durum gerektirdiği takdirde daha sık olarak toplanacaktır. Sıra ile Türkiye ve Irak’da toplanacak olan bu komisyon, antlaşmanın bu faslının hükümlerinin icrasına müteallik işleri ve ilgili sınır mıntıka memurları arasında anlaşmazlığa sebebiyet veren, diğer her türlü sınır meselelerini dostça çözmek vazifesiyle mükellef olacaktır. Komisyon bu antlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi takib eden iki ay zarfında ilk olarak Zaho’da toplanacaktır.

Genel Hükümler

Madde 14: Her iki ülke arasında ortak çıkarlar sahasını genişletmek maksadıyla, Irak Hükûmeti bu antlaşmanın yürürlüğe konulması gününden itibaren 25 sene müddetle, 14 Mart 1925 tarihli İmtiyaz Mukavelenamesi’nin 30. maddesi mucebince “Turkish Petroleum Kumpanyası”ndan, petrol ihraç edebilecek olan şirketlerden veya şahıslardan, teşkil edilecek olan muavin şirketlerden sağlanan gelirlerin %10’unu Türkiye Hükümeti’ne ödeyecektir.

Madde 15: Türkiye ve Irak, dost devletler arasında geçerli bir “suçluların iadesi” Anlaşması yapmak üzere açık müzakerelere girişmeğe karar vermişlerdir.

Madde 16: Irak Hükümeti kendi ülkesinde ikamet eden şahısları bu antlaşmanın imzasına kadar Türkiye lehindeki düşünce ve siyasî hareketlerinden dolayı tedirgin etmemeği ve onlara en geniş manada bir genel af tanımayı taahhüd eder.

Bu konuda verilmiş mahkeme kararlarının hepsi geçersiz kabul edilecek ve sürdürülmekde olan bütün kovuşturmalar durdurulacaktır.

Madde 17: Bu antlaşma tasdiknamelerin teatisinden itibaren yürürlüğe girecektir. Antlaşmanın ikinci faslı antlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on sene müddetle yürürlükte kalacaktır.

Antlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki sene sonunda taraflardan her biri söz konusu faslı kendi açısından feshetmek hakkına sahip olacaktır. Keyfiyet, feshin bildirildiği tarihten itibaren bir sene sonra geçerli olacaktır.

Madde 18: Bu antlaşma taraflarca tasdik edilecek ve tasdiknameler süratle Ankara’da teati edilecektir. Antlaşmanın tasdiklenmiş suretleri Lozan Anlaşması’nı imza eden devletlere gönderilecektir.

Ek: Bu fasıl Türkiye ile Irak arasında sınır hattının Cemiyet-i Akvam’ın 29 Ekim 1924 tarihli toplantısında kararlaştırılmış güzergâha göre tespit olunan kesin şeklini açıklamaktadır.

ANKARA ANLAŞMASININ RESMİ GAZETEDEKİ ORİJİNAL İLANI

Yazar: Muzaffer Deligöz

Aslen Kastamonu/Araç’lı olan Muzaffer Deligöz, 25.05.1940 tarihinde doğdu. Orta Okulu Araç’ta, Liseyi Kastamonu’da bitiren Muzaffer Deligöz, 1960 yılında Ankara Hukuk Fakültesine kaydoldu. Bu sırada Ankara’da gazeteciliğe başladı. 1963 yılında “İHLAS”, “Kitap Dünyası” “UHUVVET” Gazetelerinde görev aldı. Daha sonra 1964 de İzmir’de “ZÜLFİKAR” Gazetesinde çalıştı. Bu sırada Korgeneral Faruk Güventürk hakkında yayınladığı yazılar sebebiyle 3 ay Cezaevinde kaldı. Generaller, Muzaffer Deligöz’ü Hukuk Fakültesinde öğrenci olmasına rağmen askere sevk ettirdi. Bu sebeple askerliğini Yedek Subay Öğretmen olarak Turgutlu’da yaptı. Askerlik sırasında İlahiyat Fakültesine kaydoldu. Askerlik sonrası Ankara’ya gidince; İstanbul’da yayınlanan “İTTİHAD” Gazetesinin önce meclis muhabirliğini, daha sonra da Ankara Büro Şefliği yaptı. 1968 de İstanbul’a yerleşerek, İttihad Gazetesinin Yazı İşleri Müdürlüğü görevini üstlendi. 1968 Haccında İttihad Gazetesinin Türkçe/Arapça Nüshasını Mekke’de neşrederek bir ilke imza attı. İttihad Gazetesindeki ihtilaflar sebebiyle gazeteden ayrılınca, ”Doğu Haber Ajansı- Eastern News Agency” adıyla Ortadoğu haberleri Türk Basınına veren bir Haber Ajansı kurdu (1970). Kesintilerle devam eden ajans halen Ortadoğu’dan Ekonomik haberler vermekte. 1968 de Milli Türk Talebe Birliğinin Basın-Yayın Müdürlüğünü de yapan Muzaffer Deligöz, görevde kaldığı sürece “Milli Gençlik Dergisi”ni de yayınladı. 1971 de Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Bürosunda görev alan Muzaffer Deligöz, “Diyanet” Dergisi ile “Diyanet” Gazetesinin ilk çıkışlarında görev aldı. 1973 de yayın hayatına giren “Milli Gazete”nin kuruluşunu ve İlk Yazı İşleri ve Genel Yayın Müdürlüğünü yaptı. 1981 tarihinde Suudi Arabistan’a giden Muzaffer Deligöz, 1981-1992 yıları arasında Suudi Tanıtma Bakanlığının ve Türk Elçiliğinin akredite ettiği gazeteci olarak çalıştı. Bu süre içinde; İslam Haberler Ajansının Türkiye temsilcisi ve Doğu Haber Ajansı olarak İslam Ülkeleri haberlerini Türk gazetelerine gönderdi. Yine bu süre içinde Türk için Hac süresinde yayınlanan “TÜRKÇE GAZETE” yi 6 yıl Türkçe olarak çıkardı.. 1992 yılında Türkiye’ye döndükten sonra çeşitli çalışmalar yapan Muzaffer Deligöz; 6 yıl “ÜSKÜDAR Fm” Radyosunun Danışmanı, 1 yıl da “Radyo Çağ”ın Genel Müdürü olarak görev yaptı.

“1926 Ankara Antlaşmasına göre Türkiye’nin Musul’a Müdahale Hakkı..” için 33 yorum

 1. Thanks so much for providing individuals with an extraordinarily remarkable opportunity to check tips from this web site. It can be very terrific and full of a lot of fun for me personally and my office colleagues to search your website at the very least thrice weekly to read the new tips you have got. Not to mention, I’m also always pleased with all the unique ideas served by you. Selected 3 points in this article are without a doubt the best we have had.

 2. My wife and i felt now thrilled Edward managed to finish up his studies through your precious recommendations he gained from your very own web pages. It is now and again perplexing just to be making a gift of things which often men and women could have been trying to sell. And we also see we have you to give thanks to because of that. The illustrations you have made, the easy web site navigation, the relationships you will make it possible to engender – it is all superb, and it is facilitating our son in addition to the family imagine that that situation is fun, and that’s highly fundamental. Thanks for all!

 3. I would like to express thanks to you just for rescuing me from this crisis. Just after exploring throughout the the web and obtaining thoughts which are not helpful, I thought my entire life was well over. Existing without the solutions to the problems you’ve fixed as a result of this site is a critical case, and those that would have in a negative way affected my entire career if I had not noticed the blog. Your own personal natural talent and kindness in playing with almost everything was crucial. I am not sure what I would’ve done if I hadn’t discovered such a subject like this. I can now look forward to my future. Thanks a lot so much for your high quality and sensible guide. I won’t be reluctant to suggest your web sites to anyone who would need tips about this matter.

 4. I’m just commenting to let you be aware of of the perfect experience my princess encountered using your blog. She discovered lots of things, which include what it’s like to possess a wonderful helping heart to get other individuals really easily grasp selected very confusing things. You really surpassed our own desires. Many thanks for churning out those warm and helpful, safe, edifying and even unique thoughts on your topic to Jane.

 5. I precisely had to say thanks once more. I am not sure the things I would’ve tried in the absence of the type of hints contributed by you directly on such a subject. Completely was a depressing problem in my view, nevertheless noticing a professional manner you managed it forced me to jump with delight. I will be grateful for the support and as well , sincerely hope you find out what a great job you are always providing instructing the rest all through your blog. I am sure you haven’t come across all of us.

 6. Thanks a lot for providing individuals with remarkably superb chance to read in detail from this website. It really is very pleasing and packed with a lot of fun for me personally and my office mates to visit your web site at a minimum thrice every week to learn the newest stuff you will have. And of course, I’m actually motivated for the unbelievable creative ideas you give. Certain 2 areas in this article are basically the most beneficial we have all ever had.

 7. I wanted to create you that tiny remark so as to give many thanks the moment again just for the spectacular methods you have contributed here. It was so extremely generous of people like you to deliver unhampered what exactly many people could have advertised for an ebook to help with making some bucks on their own, principally since you could have tried it if you considered necessary. Those pointers likewise served like the easy way to realize that someone else have similar zeal like my personal own to know a lot more pertaining to this matter. I believe there are many more fun times in the future for folks who read your blog post.

 8. My husband and i ended up being now joyful when Emmanuel could finish off his survey while using the precious recommendations he made from your own web pages. It’s not at all simplistic to just be releasing thoughts which usually many people could have been trying to sell. So we recognize we have the website owner to appreciate because of that. The most important explanations you made, the straightforward web site menu, the friendships you will aid to instill – it’s got many extraordinary, and it’s letting our son in addition to us understand this idea is entertaining, and that is seriously mandatory. Many thanks for all the pieces!

 9. I and also my buddies were actually taking note of the excellent items on the blog and then immediately got an awful feeling I never expressed respect to the web blog owner for those secrets. Most of the women were definitely absolutely joyful to see all of them and have in effect unquestionably been having fun with those things. Thank you for truly being indeed accommodating as well as for utilizing this sort of helpful themes most people are really eager to learn about. My personal honest apologies for not saying thanks to you sooner.

 10. I want to voice my admiration for your generosity supporting men and women that really need help with this important area. Your very own commitment to passing the message all around appeared to be pretty useful and has all the time encouraged women much like me to realize their endeavors. Your personal invaluable suggestions means this much to me and a whole lot more to my office workers. Regards; from each one of us.

 11. I would like to point out my love for your kindness in support of all those that really want assistance with this area. Your real commitment to getting the solution throughout turned out to be remarkably insightful and have continuously enabled employees like me to reach their aims. Your useful useful information can mean a lot a person like me and further more to my office colleagues. Thanks a ton; from each one of us.

 12. I not to mention my buddies came following the good procedures from your site then instantly I got an awful suspicion I never expressed respect to the blog owner for those techniques. All the young men had been totally very interested to study them and have in effect actually been having fun with these things. Appreciation for turning out to be quite thoughtful and then for deciding upon some impressive ideas most people are really wanting to be aware of. My sincere regret for not expressing appreciation to sooner.

 13. I precisely needed to say thanks once again. I am not sure the things that I might have accomplished without the entire ways provided by you on such a subject matter. Completely was a very terrifying case for me personally, nevertheless discovering a well-written fashion you processed the issue took me to jump with happiness. I’m just happier for your support and hope that you comprehend what a great job you happen to be carrying out teaching some other people all through your websites. I am certain you’ve never met any of us.

 14. I am also writing to let you be aware of what a fabulous experience my friend’s girl developed studying yuor web blog. She came to find too many pieces, most notably what it’s like to have an incredible teaching spirit to have most people effortlessly understand certain grueling issues. You truly did more than visitors’ expected results. Many thanks for imparting these necessary, trusted, informative and also unique tips about that topic to Jane.

 15. I precisely desired to thank you very much again. I do not know the things I could possibly have followed without these hints discussed by you regarding that industry. It absolutely was an absolute traumatic situation in my circumstances, but taking note of a skilled way you resolved that forced me to leap over joy. Now i’m happy for your help and then pray you recognize what a powerful job you were accomplishing instructing other individuals through your blog post. I’m certain you haven’t met all of us.

 16. I am just writing to make you understand of the nice discovery my wife’s child gained studying the blog. She learned so many details, including what it is like to have an excellent giving heart to make folks without hassle know just exactly certain impossible subject matter. You actually did more than my expectations. Thanks for displaying such helpful, healthy, explanatory as well as cool thoughts on your topic to Janet.

 17. I would like to show thanks to the writer for rescuing me from such a difficulty. Just after looking through the the web and coming across advice that were not productive, I figured my entire life was over. Being alive devoid of the answers to the issues you have solved through your short post is a serious case, and the ones which may have badly damaged my entire career if I hadn’t encountered the website. Your own ability and kindness in taking care of all areas was vital. I’m not sure what I would have done if I had not come across such a solution like this. I can also at this point look ahead to my future. Thank you very much for the impressive and sensible help. I will not think twice to refer your site to any person who needs to have guidelines about this subject matter.

 18. Thank you for all your effort on this website. My mom loves working on investigation and it’s easy to see why. My partner and i learn all regarding the lively method you present functional secrets through the web site and as well as encourage contribution from website visitors on the concern so my simple princess is studying a whole lot. Take pleasure in the remaining portion of the year. Your carrying out a tremendous job.

 19. I enjoy you because of all your hard work on this website. My daughter delights in setting aside time for investigations and it’s really easy to understand why. A lot of people learn all relating to the compelling method you offer priceless tricks on this website and in addition encourage contribution from other people on that subject matter while our favorite daughter is undoubtedly discovering a lot of things. Have fun with the remaining portion of the year. You’re the one doing a first class job.

 20. Thank you so much for providing individuals with an extremely nice opportunity to read critical reviews from this site. It really is very useful and also stuffed with a great time for me personally and my office co-workers to visit the blog at least three times weekly to study the newest things you have got. And indeed, I’m so always impressed concerning the terrific creative concepts you give. Some 3 areas in this posting are in truth the simplest I have had.

 21. I would like to show my thanks to this writer just for bailing me out of this challenge. As a result of searching throughout the world wide web and coming across suggestions which were not beneficial, I thought my life was done. Existing without the strategies to the problems you’ve fixed by means of this short post is a crucial case, as well as ones that might have badly damaged my entire career if I hadn’t noticed your web site. Your actual expertise and kindness in taking care of the whole thing was very useful. I don’t know what I would have done if I had not encountered such a subject like this. I am able to at this point look forward to my future. Thanks for your time so much for your expert and results-oriented guide. I will not hesitate to endorse the website to any individual who will need tips on this subject matter.

 22. I simply had to say thanks once more. I am not sure the things I would’ve used in the absence of the actual suggestions shown by you relating to this situation. It previously was the fearsome situation in my position, however , witnessing a new specialised mode you dealt with the issue took me to cry for gladness. I’m just happier for your advice and even pray you recognize what an amazing job you’re putting in educating most people thru your webpage. I’m certain you have never met any of us.

 23. I in addition to my pals were actually checking out the nice secrets and techniques from your web blog while the sudden I had a terrible feeling I had not thanked the web site owner for those tips. Those men were as a consequence stimulated to study all of them and have in effect simply been having fun with those things. Thank you for truly being quite kind and also for making a choice on this sort of nice subject matter millions of individuals are really desperate to learn about. My honest regret for not expressing gratitude to you earlier.

 24. Thanks so much for providing individuals with such a superb chance to read from this blog. It is always so useful and full of a lot of fun for me personally and my office mates to visit the blog at minimum 3 times per week to see the latest things you have got. And lastly, I’m also certainly happy concerning the wonderful concepts you serve. Some 3 areas on this page are unequivocally the most effective we have all ever had.

 25. Thanks a lot for providing individuals with an extraordinarily splendid chance to discover important secrets from this site. It is often so good and also full of a good time for me and my office co-workers to search the blog at least 3 times in a week to study the new secrets you will have. Of course, I’m also actually contented with all the effective points you serve. Some 3 points in this posting are without a doubt the most efficient we’ve had.

 26. I wanted to construct a simple remark in order to express gratitude to you for these superb tips and tricks you are posting on this website. My time intensive internet look up has at the end been rewarded with extremely good concept to talk about with my partners. I would believe that most of us visitors are really blessed to live in a really good place with so many brilliant people with great concepts. I feel very much happy to have used your entire site and look forward to really more thrilling minutes reading here. Thanks a lot once more for all the details.

 27. I and my friends were analyzing the great tips and hints from the website then all of the sudden came up with a horrible suspicion I never expressed respect to the website owner for those secrets. The ladies ended up as a consequence stimulated to study all of them and have now surely been tapping into these things. Thanks for getting quite kind as well as for figuring out these kinds of tremendous subject areas millions of individuals are really eager to discover. My personal honest regret for not expressing appreciation to sooner.

 28. I wish to convey my affection for your kind-heartedness for folks that should have help with that situation. Your personal commitment to getting the solution all through was particularly useful and have specifically enabled some individuals like me to get to their endeavors. Your amazing helpful advice denotes this much a person like me and substantially more to my colleagues. Regards; from everyone of us.

 29. I would like to express my gratitude for your kind-heartedness giving support to those people who require help on that subject matter. Your very own dedication to passing the message throughout turned out to be extraordinarily insightful and has continuously permitted men and women like me to achieve their pursuits. Your entire helpful hints and tips means a whole lot to me and even further to my colleagues. Regards; from everyone of us.

 30. I wanted to create you the tiny remark to help thank you over again on your superb opinions you have featured at this time. It is quite surprisingly open-handed of people like you to make easily what a few individuals could possibly have distributed as an electronic book to help with making some profit for their own end, specifically considering that you could possibly have tried it in case you decided. These secrets also acted to provide a easy way to be sure that some people have similar fervor similar to my very own to figure out somewhat more with regards to this condition. I’m sure there are lots of more fun situations up front for those who look over your site.

 31. I precisely had to say thanks once again. I do not know what I would’ve used without these tricks contributed by you relating to such area. It truly was a very frightful issue in my view, nevertheless encountering a new specialised tactic you treated it forced me to jump for gladness. Now i am happy for this work and in addition wish you are aware of a great job you are doing training some other people thru your web page. More than likely you have never met any of us.

 32. My spouse and i felt quite fulfilled that Louis managed to do his survey while using the precious recommendations he obtained through your web site. It’s not at all simplistic just to be offering hints that people have been making money from. And we also fully understand we need you to appreciate because of that. The entire illustrations you made, the straightforward web site menu, the relationships your site aid to create – it is everything impressive, and it is assisting our son in addition to the family feel that this article is interesting, and that is quite fundamental. Thank you for the whole thing!

 33. I together with my guys happened to be going through the nice information on your web page and then suddenly I got a horrible feeling I never thanked the website owner for those tips. Those women are actually so glad to see all of them and have now surely been making the most of them. I appreciate you for being very kind as well as for using these kinds of incredibly good subject matter millions of individuals are really desperate to be informed on. My honest regret for not saying thanks to you sooner.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.