Bediüzzaman’ın KÜRT DEVLETİ Kurulması İle İlgiliİ Düşüncesi..

Mevlana Rıfat’ın Teklifine red:

Aynı şekilde Bediüzzaman, Şeyhülmuharririn namıyla anılan Konsolidçi Asaf Bey’in naklettiğine göre devrin önemli yazarlarından olan Mevlanzâde Rıfat’ın aynı istikametteki teklifini de geri çevirmiştir. Konsolidçi Asaf Bey’in, bununla ilgili hatırası şöyledir:

“…Mevlanzâde Rıfat Bey, bir gün bana dedi ki: “Oğlum, Ermenistan hükümeti kuruluyor. Onların Ermenistan kurmalarına karşılık, imparatorluk dağıldığına göre biz de Kürdistan’ı kuralım.” Ben hayretle yüzüne bakınca, bana dedi ki: “Ben vatan haini değilim. Onu yıkanların Allah belasını versin. Birer hırsız gibi kaçtılar. Filhakika bir Kuva-yı Milliye var, ama ümit pek zayıf. Mucize devrinde değiliz. Ben bu işi Said Nursi’ye yazacağım. Çünkü onun nüfuzu çok kuvvetlidir. Hatırı çok sayılır. Onun için bu zata bir mektup yazıp göndereceğim. Ve ondan teşrik-i mesai isteyeceğim.”

“Mevlanzâde mektubunu yazıp gönderdi… Bir gün matbaamızda oturuyorduk… Bu sırada posta müvezzii odaya girdi ve bir mektup bırakarak çıkıp gitti. Rıfat Bey mektubu okurken yüzünü ekşitiyor, hiddetlendiği aşikâr görülüyordu. Rıfat Bey, mektubu okuduktan sonra bana fırlatarak: “Oku da gör!” dedi. “Bediüzzaman benim tekliflerimi reddediyor. ‘Ben senin fikrine taraftar değilim’ diyor.”… Bediüzzaman’ın bu cevabî mektubu aynen hatırımda olmamakla beraber mektubunda, Mevlanzâde’nin Kürdistan kurma teklifini reddediyor; “Rıfat Bey, Kürdistan teşkil etmek değil, Osmanlı İmparatorluğunu ihya edelim. Bunu kabul edersen canımı bile feda ederek çalışırım” diyordu. Benim aşikâr olarak okuduğum mektubu misafirlerimiz de dinledikten sonra Mustafa Paşa (Divan-ı Harbi Örfi Reisi), Mevlanzâde’ye “Rıfat Bey, sen yanlış düşünüyorsun. Bediüzzaman doğru söylüyor. Kürdistan kurmak değil, Osmanlı İmparatorluğunu yeniden kurmak lazımdır” dedi.” (Şahiner, a.g.e., s. 227-228)

Şeyh Said İsyanına destek vermeyi reddetti..

Nakşibendi Şeyhi Palulu Said Efendi öncülüğünde 13 Şubat 1925 günü Genç (Bingöl) ilinin Ergani ilçesine bağlı Piran köyünde patlak veren, kısa zamanda genişleyerek Doğu Bölgesini etkisi altına alan “Şeyh Said İsyanı”na bölgedeki Müslüman Kürt halkın tamamı katılmamış, birçok aşiret ayaklanmanın dışında kalmıştır. İsyana karşı çıkan ve destek taleplerini tereddüt etmeden şiddetle reddeden bölgenin nüfuzlu din âlimlerinden biri de Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri olmuştur.

Şeyh Said’in İsyana yardım etmesi talebine Bediüzzamanın verdiği cevap ise şöyle:
“Türk Milleti, asırlardan beri İslamiyetin bayraktarlığını yapmıştır. Çok veliler yetiştirmiş ve şehitler vermiştir. Böyle bir milletin torunlarına kılıç çekilmez. Biz müslümanız, onlarla kardeşiz, kardeşi kardeşle çarpıştırmayınız. Bu şer’an câiz değildir. Kılıç, haricî düşmana karşı çekilir. Dâhilde kılıç kullanılmaz. Bu zamanda yegâne kurtuluş çaremiz, Kur’an ve iman hakikatlarıyla tenvir ve irşâd etmektir. En büyük düşmanımız olan cehaleti izale etmektir. Teşebbüsünüzden vazgeçiniz. Zira akîm kalır. Bir kaç cani yüzünden binlerce kadın ve erkekler telef olabilir.”

Şeyh Said İsyanından bir müddet önce Kürt aşiret ağalarından, eski Hamidiye Paşası Kör Hüseyin Paşa Bediüzzaman’ın kapısını çalmış ve destek talep etmiş fakat destek bulamamıştır. Bediüzzaman, harp için emirlerini beklediklerini ifade eden Kör Hüseyin Paşa’yı:
– “Askerler bu vatanın evladıdır. Senin ve benim akrabalarımdır. Kime vuracaksın? Onlar kime vuracak? Düşün, idrak et. Ahmed’i Mehmed’e, Hasan’ı Hüseyin’e mi kırdıracaksın?” diyerek azarlamıştır.

– Sen benim elimi ayağımı soğuttun. Ben şimdi aşiretimin korkusundan evime gidemem. Bütün aşiretler toplanmışlar. Benden söz alacaklar. Ben şimdi gidip şu şekilde anlatsam, diyecekler: ‘Hüseyin korktu.’ Beş para ettin beni.” diyen paşa’ya Bediüzzaman’ın son sözü çok daha manidardır:

– Kullar arasında peş para ol. Allah katında makbul ol.

Görüşmenin sonunda, umduğunu bulamayan ve çaresiz kalan Hüseyin Paşa, eli boş bir vaziyette köyüne geri dönmek zorunda kalmıştı.(Nursi, Şualar, s. 324; Şahiner, a.g.e., s. 268-269.)

Türk-Kürt kardeştir..

“Türk milleti asırlardan beri İslâmiyet’in bayraktarlığını yapmıştır. Çok veliler yetiştirmiş ve çok şehitler vermiştir. Böyle bir milletin torunlarına kılıç çekilmez. Biz Müslüman’ız, onlarla kardeşiz, kardeşi kardeşle çarpıştıramayız. Bu şer’an caiz değildir. Kılıç, haricî düşmana karşı çekilir. Dâhilde kılıç kullanılmaz. Bu zamanda yegâne kurtuluş çaremiz, Kur’an ve iman hakikatleriyle, tenvir ve irşad etmektir. En büyük düşmanımız olan cehli izale etmektir. Teşebbüsünüzden vazgeçiniz. Zira akim kalır. Birkaç cani yüzünden binlerce masum kadın ve erkekler telef olabilir.”

Bediüzzaman’ın bir başka münasebetle sarf ettiği şu sözler de yukarıdaki cevabını teyit etmektedir: “Yaptığınız mücadele kardeşi kardeşe öldürtmektir ve neticesizdir. Çünkü Türk-Kürt birdir, kardeştir. Türk milleti bin senedir İslâmiyet’e bayraktarlık etmiş, dini uğrunda milyonlarca şehit vermiştir. Binaenaleyh kahraman ve fedakâr İslam müdafiilerinin torunlarına, Türk milletine kılınç çekilmez ve ben de çekmem.” (Nursi, Asa-yı Mûsa, s. 250; Beyanat ve Tenvirler, s. 137; Şahiner, a.g.e., s. 269-270)

Kendisinden Kürt Devleti kurmak için Yardım isteyenlere verdiği diğer bir cevap:

“Acaba bu fikre hizmet neden ileri geldi? Soruyorum size.

Şeriat mı istiyorsunuz? Böyle hareket zaten şeriata muhaliftir”

“Bu olsa olsa bir ecnebi tahrikine alet olma keyfiyetidir. Şeriat isterim diye şeriatı alet ederek şeriata muhalefet edilmez. Böyle şeriat istemek olmaz. ”

Ben desem ki, ‘Şeriatın tatbiki için Hüseyin Paşa sen Patnos’tan üç yüz atlıyla gel’; buraya gelinceye kadar yağmacılık, talan, katliam yapıp geleceksiniz. Bu ise tamamen şeriata muhaliftir. Şeriat isterim derken, şeriata muhalefet edilmez. Böyle menfi fikirlerden vazgeçiniz.

Bu milleti Türkler idare etmiştir, bundan sonra da yine onlar idare edecektir. İdareye ehil ve layık olanlar onlardır. Eğer içlerinde fenaları varsa, gidip müspet olarak ikaz ediniz, dedi.

Ve kalkıp Erek Dağı’ndaki menziline çekildi. Ağalar da memleketlerine gittiler.” (Şahiner, a.g.e., s. 270-272)

Bogos Nubar ile Şerif Paşa arasında akdedilen Kürt Devleti Kurulması anlaşmasına Basın yoluyla verdiği cevap:

Bediüzzaman, 23 Aralık 1920’de Vakit gazetesindeki yazısında, Kürtçülük yapan kişi ve grupların girişimlerini temelsiz bırakan görüş ve tenkitlerini şöyle beyan etmiştir:

“Kürtler, İslâm camiasından ayrılmaya asla tahammül edemezler. Bunun aksini iddia edenler, mutlaka özel maksatlar altında hareket eden ve Kürtlük adına söz söylemeye yetkili olmayan beş-on kişiden ibarettir. Kürtler, İslâmiyet nam ve şerefini yükseltmek için 500 bin kişi feda etmişler ve Hilafet makamına olan sadakatlerini akıttıkları kan ile bir kat daha teyid etmişlerdir”

“Kürtlük davası pek manasız bir iddiadır. Çünkü her şeyden evvel Müslüman’dırlar. Hem de dinî salâbeti kuvvetli olan hakiki Müslümanlardan.. İslâm, cahiliye asabiyesini ortadan kaldırmıştır. İslâm, İslâm kardeşliğine aykırı olan kavmiyet davasını yasaklamıştır.”

“İslâmiyet, herhangi bir ırkın diğer bir İslâm unsuru aleyhine olarak, menfi surette ayrılmasını kabul etmez. Binaenaleyh Kürtleri Müslümanlıktan ayırmak isteyenler, İslâm’ın esaslarına muhalif hareket ediyorlar. Fakat bunlar da kimlerdir? Bir-iki kulüpte toplanan beş-on kişiden ibaret. Hakiki Kürtler, kimseyi kendilerine savunma vekili olarak kabul etmiyorlar. Onların vekili ve Kürtlük namına söz söyleyecek kişiler, ancak Osmanlı Mebusan Meclisindeki kişiler olabilir. Kürdistan’a verilecek muhtariyetten bahsediliyor. Kürtler, yabancı himayesinde bir muhtariyeti kabul etmektense ölümü tercih ederler”.

Hulâsa Kürtler, bu hususta kimsenin aracılığına ve müdahalesine muhtaç değildirler.”(Sadık Albayrak, Siyasi Boyutlarıyla Türkiye’de İslâmiyet’in Doğuşu, İstanbul, 1989, s. 352-353; Zekeriye Yıldız, a.g.e., s. 209-210.)

Yazar: Muzaffer Deligöz

Aslen Kastamonu/Araç’lı olan Muzaffer Deligöz, 25.05.1940 tarihinde doğdu. Orta Okulu Araç’ta, Liseyi Kastamonu’da bitiren Muzaffer Deligöz, 1960 yılında Ankara Hukuk Fakültesine kaydoldu. Bu sırada Ankara’da gazeteciliğe başladı. 1963 yılında “İHLAS”, “Kitap Dünyası” “UHUVVET” Gazetelerinde görev aldı. Daha sonra 1964 de İzmir’de “ZÜLFİKAR” Gazetesinde çalıştı. Bu sırada Korgeneral Faruk Güventürk hakkında yayınladığı yazılar sebebiyle 3 ay Cezaevinde kaldı. Generaller, Muzaffer Deligöz’ü Hukuk Fakültesinde öğrenci olmasına rağmen askere sevk ettirdi. Bu sebeple askerliğini Yedek Subay Öğretmen olarak Turgutlu’da yaptı. Askerlik sırasında İlahiyat Fakültesine kaydoldu. Askerlik sonrası Ankara’ya gidince; İstanbul’da yayınlanan “İTTİHAD” Gazetesinin önce meclis muhabirliğini, daha sonra da Ankara Büro Şefliği yaptı. 1968 de İstanbul’a yerleşerek, İttihad Gazetesinin Yazı İşleri Müdürlüğü görevini üstlendi. 1968 Haccında İttihad Gazetesinin Türkçe/Arapça Nüshasını Mekke’de neşrederek bir ilke imza attı. İttihad Gazetesindeki ihtilaflar sebebiyle gazeteden ayrılınca, ”Doğu Haber Ajansı- Eastern News Agency” adıyla Ortadoğu haberleri Türk Basınına veren bir Haber Ajansı kurdu (1970). Kesintilerle devam eden ajans halen Ortadoğu’dan Ekonomik haberler vermekte. 1968 de Milli Türk Talebe Birliğinin Basın-Yayın Müdürlüğünü de yapan Muzaffer Deligöz, görevde kaldığı sürece “Milli Gençlik Dergisi”ni de yayınladı. 1971 de Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Bürosunda görev alan Muzaffer Deligöz, “Diyanet” Dergisi ile “Diyanet” Gazetesinin ilk çıkışlarında görev aldı. 1973 de yayın hayatına giren “Milli Gazete”nin kuruluşunu ve İlk Yazı İşleri ve Genel Yayın Müdürlüğünü yaptı. 1981 tarihinde Suudi Arabistan’a giden Muzaffer Deligöz, 1981-1992 yıları arasında Suudi Tanıtma Bakanlığının ve Türk Elçiliğinin akredite ettiği gazeteci olarak çalıştı. Bu süre içinde; İslam Haberler Ajansının Türkiye temsilcisi ve Doğu Haber Ajansı olarak İslam Ülkeleri haberlerini Türk gazetelerine gönderdi. Yine bu süre içinde Türk için Hac süresinde yayınlanan “TÜRKÇE GAZETE” yi 6 yıl Türkçe olarak çıkardı.. 1992 yılında Türkiye’ye döndükten sonra çeşitli çalışmalar yapan Muzaffer Deligöz; 6 yıl “ÜSKÜDAR Fm” Radyosunun Danışmanı, 1 yıl da “Radyo Çağ”ın Genel Müdürü olarak görev yaptı.

“Bediüzzaman’ın KÜRT DEVLETİ Kurulması İle İlgiliİ Düşüncesi..” için 2.383 yorum

 1. payday loan consolidation cash advance bad credit personal loans guaranteed approval [url=https://badcreditloansguaranteedapproval.us.com]bad credit loans guaranteed approval[/url]

 2. Signs of Prostate Cancer Your Doctor Can Assess Your doctor can tell a lot about your prostate by the way that it feels. natural viagra alternative viagra pills for men viagra facts [url=http://viagraformenvfa.com/]generic viagra for men[/url] Multiple myeloma is a cancer of the bone marrow. OK’

 3. Probably posts by pharmaceutical industry bloggers. how much does viagra cost buy viagra online prescription viagra [url=http://viagraformenvfa.com/]natural viagra for men[/url] Listed in the directory below are some, for which we have provided a brief overview. OK’

 4. This lung cancer information page was written by Peter Crosta for Medical News Today. viagra shipped overnight viagra for men for sale brand generic online viagra [url=http://viagraformenvfa.com/]viagra for young men[/url] Different Signs and Symptoms More than one-quarter of the US population aged 65 and older has diabetes,1 including type 1 and 2, and approximately one-half of older adults have prediabetes. OK’

 5. Last Update: 17 April, 2015 3:04. prescription viagra buy generic viagra online buy real viagra [url=http://viagra-onlinenas.com/]buy generic viagra online[/url] Cervical dysplasia can be treated with freezing, destroying with a laser, removal using a wire loop LEEP , or by use of a scalpel. OK’

 6. For someone who is not familiar with these topics, and who would like to have all this info. generic viagra from india viagra for sale at walmart alternative viagra [url=http://viagraforsalebrc.com/]real viagra for sale[/url] So is it just a publicity stunt? OK’

 7. My cat is indoors only and had never been outside so how does this help? buy viagra without prescription viagra for sale at walmart viagra purchase online [url=http://viagraforsalebrc.com/]viagra for men for sale[/url] Knowledge is Power: Understanding Breast Cancer, Part 1 This is the first in a 10-part video program containing information about breast cancer, including what it is, how it is treated, and what decisions you may need to make along the way. OK’

 8. Linear scleroderma is a form of localized scleroderma which frequently starts as a streak or line of hardened, waxy skin on an arm or leg or on the forehead. buy viagra usa where to buy viagra online brand viagra buy [url=http://viagra-onlinenas.com/]cheap viagra online[/url] ANTIVIRAL DRUGS Most people with milder symptoms feel better in 3 to 4 days. OK’

 9. bad credit loans guaranteed approval cash advance bad credit installment loans guaranteed [url=https://badcreditloansguaranteedapproval.us.com]bad credit loans direct lenders[/url]

 10. бк фонбет зеркалоhttps://www.drive2.ru/b/498944633863144082зеркало фонбет работающее новоеhttps://www.drive2.ru/b/498946008252678471fonbet зеркало сегодняhttp://jsdo.it/zerkalo_rabochee/mostbetzerkaloфонбет рабочее зеркало сегодня

 11. Hello1Bing1Bing1BinHello
  Hello1Bing1Bing1BinHelloSORYMEPLS
  I intended to compose you this little note to say thanks a lot over again relating to the marvelous secrets you’ve contributed above. This has been certainly surprisingly open-handed of you in giving freely all that many of us would have advertised as an electronic book to end up making some money on their own, mostly seeing that you could possibly have tried it if you ever considered necessary. Those smart ideas also worked as a fantastic way to know that most people have a similar keenness like mine to see way more with regards to this problem. Certainly there are a lot more pleasurable times in the future for people who scan your website.