ABD Başkanı Clinton’un TBMM’deki konuşması…

Amerika’nın dayanışma hislerini iletmeye geldim. Ulusal bir trajedi sırasında, ortaklığımızın ve strate-jimizin önemini belirtmek için geldim. Uzun süreden beri dostuz. 1863 yılında, Amerika Birleşik Dev-letleri dışındaki ilk Amerikan koleji -Robert Kolej- kapılarını Türkiye’nin gençlerine açtı; Boğaziçi ke-narında bulunmasına izin verilen tek yabancı enstitü idi. Bunun kesin sebebi, Amerika’nın, Türk ege-menliğine hiçbir zaman tecavüz etmemiş olmasıydı. Başlangıcını ülkelerimize borçlu olan bu okuldan Sayın Ecevit’in mezun olmuş bulunmasından gurur duyuyorum. (DSP sıralarından alkışlar)

Bu yüzyılın başlarında, Türkiye Cumhuriyetinin büyük kurucusu Kemal Atatürk, Amerika’nın hayallerini, cesur reformlarıyla yakaladı; Kendisine, İkinci George Washington adı verilmişti, Time Mecmuasının kapağında yer aldı, Kongre üyelerimizle yazışmalarda bulundu ve biz de, sefaretimizi, buraya, Ankara’ya, Anadolu’nun kalbindeki bu şehre taşıdık. 1927’de, altı gün süren konuşmasında, bu Meclis önünde, Atatürk, Türkiye’nin dünya ülkeleriyle olan ilişkilerini değerlendirirken, bence, Amerika’ya bir kompliman yaptı ve “diğerlerine nazaran, Amerika Birleşik Devletleri, daha kabul edilir bir ülkedir” dedi. (Alkışlar)

Sizlere, hâlâ daha nazaran, daha kabul edilir olabilmek için, daha kısa bir konuşma yapacağım; ama, Türkiye’yle ilişkilerimizi gözden geçirmek isterim. Soğuk savaşın başlangıcında, Başkan Truman, Tür-kiye’nin bütünlüğünü korumak için, Amerika’nın kaynaklarını seferber edeceğini ilan etti. Truman Doktrini, ilişkimizi kaynaştırdı ve Amerika’nın soğuk savaş sonrası ilişkilerinin temelini oluşturdu. Elli yılı aşkın bir süredir, müttefikliğimiz, zamanın karşısında kuvvetli durmuş ve Kore’den Kosova’ya kadar bütün imtihanları geçmiştir. Bütün Amerikalılar adına, yarım yüzyıllık dostluk, güven ve karşılıklı saygıdan dolayı, sizlere teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

Soğuk savaş sona erdikten sonra, mükemmel bir şeyi keşfettik. Basitçe, ilişkilerimizin, Sovyetler Birli-ğiyle karşı karşıya olduğumuz zamandaki kadar önemli olmadığını ve aslında, soğuk savaş sonrasında, ortaklığımızın çok daha önemli olduğunun farkına vardık. Birlikte, NATO’yu, 21 inci Yüzyılın taleplerine adapte ediyoruz; Balkanlarda ve Ortadoğuda barış için ortaklık yapıyoruz; tüm bölgeye yardımcı olacak yeni enerji kaynakları geliştiriyoruz. Geçen yılki ticaretimiz 6 milyar doların üzerindeydi; son beş yılda, ticaretimiz, yüzde 50’den fazla artmıştır.

Eski Cumhurbaşkanınız Turgut Özal’ın vizyonu, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Başbakan Ecevit’in devam eden liderliği ve Türk insanının dinamizmi sayesinde, Türkiye, bölgesel büyümenin motoru haline gelmiştir.

Önümüzdeki aylarda, çoğu enerji sektöründe olan, Türkiye’ye yeni iş imkânları getiren ve ülkelerimizi daha da yaklaştıran, milyarlarca dolar değerinde yeni projeleri birlikte başlatacağız.

Bu Meclis, Türkiye’yi yeni yüzyıla götürmek için, halihazırda cesur adımlar atmıştır. Amerikan basınının bunu iyi dinlemesini istiyorum: Haziran ve eylül ayları arasında, bu Meclis, olağanüstü 69 yeni kanun geçirdi; bunu, eve dönünce, bizim Kongremize de anlatacağım; ama, şunu da anlıyorum: Sadece sayısı değil, önemli olan, bu kanunların kalitesidir. Sosyal güvenlik konusunda dönüm noktasında olacak bir yasa, Uluslararası Tahkim Kanunu, bankacılık reformu… Bu kanunlar cesaret ve vizyon gerektirmiştir. Anladığım kadarıyla, şimdi de, aynı cesaret ve vizyonu gerektiren zor bir bütçe kararıyla karşı karşıyasınız. Sağlam bir bütçe geçirebilirseniz, bu, ekonominizi güçlendirecektir ve Amerika Birleşik Devletlerinin kuvvetli bir şekilde desteklediği IMF stand-by anlaşması beklentisini ilerletecektir.

Yeni binyılın başlangıcında, farklı geçmişlerden, bugün kutladığımız, birbirimize yaklaşmaya giden yolculuğumuza yansıyacak ender bir şans doğmuştur. Yeni binyıla girerken ortaklığımızı daha da ge-liştirmeliyiz.

Bugün, hepimiz, Mustafa Kemal Atatürk’ün sayesinde buradayız. (DSP sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar; MHP, ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) Çünkü, kendisi, Ankara’yı başkent olarak seçti; sadece Ankara’yı başkent olarak seçtiği için değil ve Türkiye’nin geleceğinin, bu gururlu Meclisin sembolize ettiği demokrasiye bağlılığını sağladığı için. Yaptıklarının çoğunu, Batılı güçlerden destek almadan, hatta, onların muhalefeti karşısında, onlar Türkiye’yi parçalamaya çalışıp küçük bir ülke haline getirmeye çalışırken yaptıklarını hatırladıkça, Kendisinin büyüklüğünü bir kez daha anlıyor ve etkileniyorum. Ancak, bunlara rağmen, Kendisinin, Türkiye’yi içine kapamayıp, dünyaya açtığını da göz önüne alınca, büyüklüğü gözümde daha da artıyor.

İyi veya kötü, o zamanların olayları, Osmanlı İmparatorluğunun dağılması ve yeni Türkiye’nin yüksel-mesiyle, bu yüzyılın tüm tarihini şekillendirdi. O imparatorluğun yıkıntılarından, Bulgaristan’dan Ar-navutluk’a, İsrail’e, Arabistan’a ve Türkiye’nin kendisine kadar, yeni uluslar ve yeni ümitler doğdu; ancak, eski düşmanlıkların kaybolması zor oluyor. Sınırların değiştirilmesi ve gerçekleşmeyen iddiaların karışımından bir asır süren çelişkiler oluştu; bunlar, Birinci Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşıyla başladı, Ortadoğu ve eski Yugoslavya’da bugünkü çelişkilere kadar uzadı.

20 nci Yüzyılı anlamak için, Türkiye’nin tarihi, bir anahtardır; ancak, ben inanıyorum ki, Türkiye’nin geleceği, önümüzdeki binyılın ilk yüzyılının şekillenmesinde de son derece önemli bir rol oynayacaktır. (Alkışlar) Bugün, birkaç dakika ayırarak, buna neden böyle inandığımı an-latmak istiyorum. İnsanlar, harita çizebilmeye başladıklarından bu yana, Türkiye’nin coğrafyasının sabit gerçeklerine dikkat çekmişlerdir ki, Anadolu, kıtalar arasında bir köprüdür; Boğazın en yakın noktasında, 1 kilometreden kısa bir mesafe Avrupa ile Asya’yı ayırır. Sizlerin inşa ettiğiniz köprüler, Türkiye’yi her gün daha da saran ticaret ve dünyanın tüm bölgelerine anında bağlayan haberleşme devrimi sayesinde, aslında, kıtalar arasında ayırım da kal-mamıştır. Türkiye’nin Doğu ile Batı’yı birleştirebilmesindeki başarısı, bu coğrafyayı göz önüne alınca, daha da önem kazanmaktadır.

Yaklaşık, tümü, demokrasi ve barışa aktif düşmanlık içerisinde olan veya demokrasi ve barışı sağlaya-bilmek için büyük engellerle mücadele eden komşular tarafından etrafınız kuşanmıştır. Güneydoğuda İran, kapalı ve açık bir toplum savunucuları arasında olağanüstü tartışmalara şahit olurken, Irak, kendi halkına kendi baskı yapmaya, komşularını tehdide ve toplu imha silahları arayışına devam ediyor.

Kuzey Irak’taki Çekiç Güç operasyonundaki desteğinizden dolayı, size teşekkür ediyorum. Bu, Kuzey Irak’taki insanları korumamıza, Saddam’ın baskısını azaltmamıza ve cesurca karşılaştığınız 1991 yılındaki mülteci krizinin yeniden yaşanmasına mâni olmaktadır.

Adil, detaylı bir barış kurabilmek için, çok iyi bir imkân doğmuştur. Türkiye, İsrail ve Arap ülkelerine bağlantılarından dolayı, barış için bir güçtür. Kuzeybatıdaki Balkanlarda, son 10 senede, 7 yeni de-mokrasi doğmuştur ve 4 savaş yüzbinlerce masum hayata mal olmuştur. NATO bünyesindeki Türk güçleri bu savaşların sona ermesine yardımcı olmuştur ve bu sayede, yüzyılın insan hakları ve insan itibarına olan güçlü bağlılığını sergileyerek son bulmasını sağlamıştır. Bugün, kalıcı barış için el ele çalışıyoruz; sadece etnik temizliği ortadan kaldırmaya değil, Balkanlara huzur ve refah getirmeye çalışıyoruz.

Doğuda, Sovyetler İmparatorluğunun harabelerinden 12 tane bağımsız devlet ortaya çıktı. Dünyada, şu anda, özellikle onların sağlam ve demokratik toplumlar haline gelmelerine yardım etmekten daha büyük bir görev yoktur. Bu görevde, aynı şekilde, Türkiye, özellikle aynı dil, tarih ve kültürü taşıyan devletlere ulaşmakta hep önder olmuştur; fakat, hâlâ, yapılacak çok şey var. Rusya’nın önemli demokratik devrimini tamamlamasına yardımcı olmalıyız. Rusya’ya, terörizmle verdiği savaşın doğru olduğunu; fakat, sivillere karşı kaba kuvvet kullanmanın yanlış olduğunu, bunun, Rusya’nın çözmeye çalıştığı sorunları daha da ciddî hale getireceğini anlatmalıyız.

Dağlık Karabağ’daki sorunların çözümü için uğraşmalıyız.

Bölgenin enerji kaynaklarını, yeni kurulmuş bağımsız devletlerin kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlayacak ve Türkiye ile Avrupa’nın büyümesine yardımcı olacak şekilde güvenlik altına almalıyız.
Tüm bu zorlukları, dünya milletlerinin neredeyse üçte 1’inin bu hafta İstanbul’da katılacağı AGİT zir-vesinde konuşma şansı bulacağız.

Geriye baktığımızda ve gelecek nesillere baktığımızda iki değişik istikbal hayal etmek mümkün; fazla zorlanmadan, bir pesimist kişi, karanlık bir gelecek görebilir: Barış yolları parçalanmış bir Ortadoğu, Saddam’ın kontrol altına alınmayan saldırganlığı, Ortaasya ve Kafkaslarda yıkılmış demokrasiler, bölgede yayılan aşırı uçlaşma ve terörizm, Balkanlarda yükselen şiddet, Pakistan ve Hindistan’da önlenemeyen bir nükleer gerginlik; ancak, bir de farklı bir vizyon var ki, bu da, güçlü bir Türkiye’yi gerektiren, dünyanın yol kesişiminde üç büyük inancın birleştiği, haklı rolünü oynayan Türkiye ile zenginliğin yükseldiği ve çatışmaların azaldığı bir gelecek; toleransın inancın bir parçası olduğuna ve terörizmin saçma bir inanç olduğuna inanılan bir gelecek; insanların inançları doğrultusunda hareket edebileceği ve geçmişlerini ilan edebilecekleri, kadınların eşit saygı gördüğü, milletlerin geleneklerini korumak ve dünyadaki yaşama ayak uydurmak arasında ayrıcalık görmediği bir gelecek; farklılıklarımızı ve insanlığımızı koruyan, insan haklarına saygının arttığı bir gelecek ve özellikle, çoğunluğu Müslüman olan milletlerin Müslüman olmayan milletlerle ortaklığının arttığı, insanların küçük ya da büyük ümitlerini yerine getirmek için beraber çalışılan bir gelecek.

Ümit ediyorum ki, gelecekte bir Amerikan devlet başkanı Müslüman kültürü olan bir ulusa hitap ederken, birbirinden çok değişik üç ülke olan Endonezya, Nijerya, Fas’ın ilerlemelerinin hepimize eskimiş uygarlıkların çatışması sorununu unutmamızı sağladığını söyleyebilsin. Atatürk’ün yetmişbeş sene önce söylediği gibi “ülkeler değişebilir; fakat, uygarlıklar bir bütündür.” Başkan Kennedy de aynı şeyi söylemişti Berlin’de “özgürlükler bölünemez” derken.

Bütün bunlar doğrultusunda, bölgede ve dünyada milyarlarca insanın geleceği, bu odadaki yirmibeş sene boyunca alınacak kararlara bağlı. Bu insanların hepsinin, Türkiye’nin kendini güçlü, laik, geleneklerine saygılı, geçmişinden gurur duyan; ama, Avrupa’nın da tam bir parçası olan bir ülke haline gelmesinden çıkarları var. Bu, çok çalışma, vizyon isteyen bir görev; ama, zaten çoğunu yaptınız; Özal’ın reformları, bu Meclisin kararları ve Türk insanının her gün binlerce yoldan enerji dolu ve sorumlu bir sivil toplum olma çabası.

Beraber yaratmak istediğimiz gelecek, Türkiye’nin evindeki demokrasiyi derinleştirmesiyle başlıyor. Bu ilerlemeyi Türk insanından daha fazla kimse istemez. Birleşme başlattınız; işkenceye karşı emirlerle, politik partilerin haklarını koruyan yeni bir yasayla, Meclisin yaptıkları ve dinamizmle. Türkiye’deki Kürt vatandaşların doğuştan hakları olan normal bir hayatı yakalayabilmeleri için yollar açılıyor; fakat, hakkında ülkelerimizin ilk kez yakın temas kurduğu, elli sene öncesinden bahsedilen Evrensel İnsan Hakları Deklarasyonunun söz verdiklerini yakalayabilmek için, daha yapılacak çok şeyler var. Bu ilerleme, yeni yüzyıla girerken, Türkiye’nin inancının ve başarısının en büyük göstergesi olacak.

Herkesten daha net olarak, en çok, en net olarak, Atatürk’ün, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusunun söylediği şu sözlere katılıyoruz: “Egemenlik, korku üzerine kurulmamalıdır.” (Alkışlar) Amerika’nın, Avrupa’nın veya herhangi birinin sizin geleceğinize yön vermeye hakkı yoktur. Bu hakka sadece siz sahipsiniz. Demokrasi, bu demektir. Bu konular üzerinde durmamızın sebebi, bahsettiğim sebeplerden dolayı, Türkiye’nin başarısında derin bir çıkarımız olmasıdır. Biz kendimizi, sizin dostunuz olarak görüyoruz. (Alkışlar)
Şunu da hatırlayınız ki, benim geldiğim ülkede herkesin eşit yaratıldığı inancı vardır; ama, bizde de kölelik vardı, kadınlar oy kullanamıyordu ve ben, realizasyonun mükemmel olmayan şekillerini de biliyorum. Biz de Amerika’da uzun bir süreçten geçtik; ancak, bu seyahat, değer bir seyahat olmuştur.

Sorunlu yüzyılımızdan aldığımız ders odur ki, yazarlar ve gazeteciler kendilerini özgürce ifade ettikle-rinde, sadece temel haklarından birini kullanmakla kalmayıp ekonomik kalkınma için önemli olan fikir alışverişini de körüklemektedirler. Böylelikle barış korunur. İnsanlardaki normal olan farklılıklardan söz etmenin barışçı yolları sağlandıkça, barış sürdürülebilir. İnsanlar kültürlerini ve inançlarını başka-larının haklarına mâni olmadan kutlayabildikleri sürece, ılımlılar aşırı uç haline gelmezler.

Geleceği belirlemenin ikinci bir yolu da, Ege bölgesindeki gerginliği azaltmaktır. Bunun yapılabilmesi için, Türkiye ve Yunanistan’ın çok çalışması gerekmektedir. Bu zorlu ilişkideki derin tarihi, inanın ba-na, anlayabiliyorum; fakat, insanlar, yeni ve daha iyi bir tarihin yaratabileceği imkânları görmeye başlıyorlar. Başbakan Ecevit’in Hükümeti, bu yolda önemli atılımlar yaptı. Kendisinin, bana önceden söylediği bir şeye katılıyorum: Sizi ayrı tutan bir tarih ve coğrafya kadar, sizi birleştiren bir tarih ve coğrafya da var Ege’de. Yunanistan da barış için riske atılıyor ve daha önce hiç olmadığı kadar, Türki-ye’nin geleceğinin Avrupa’da yattığını anlıyor. Balkanlardaki dengeyi sağlamak için birleştiniz ki, Tür-kiye veya Amerika’ya nazaran, onlar için çok daha zordu bu atılım. İki milletin insanları, ağustostaki deprem trajedisinde ve tekrar, geçen haftaki korkunç depremde birleştiler. Bu depremlerde bir yakınını veya evini kaybeden her insanın bildiği gibi, bunlar, Türk veya Yunan trajedileri değil, insanlık trajedisiydiler ve dünya, bu iki milletin birbirine karşı sergilediği insancıl davranışı asla unutmayacaktır.

Kıbrıs’ta adil bir anlaşmanın sağlanması için de beraber çalışmalıyız. İki tarafın, dün, Genel Sekreter Annan’ın davetini kabul etmelerini de sevinçle karşıladım. Amaçları, Kıbrıs sorununun toptan çözümü hakkında anlamlı görüşmelerin tabanını hazırlamaktır. Ümit ediyorum ki, bu görüşmeler, bizleri kalıcı barışa bir adım daha yaklaştırsın. İnanıyorum ki, görüşmeler sonucu ulaşılmış bir çözüm, iki tarafın da temel isteklerini yerine getirmenin en iyi yoludur.

Son olarak, beraber yaratmak istediğimiz gelecek için, Avrupa’daki yandaşlarımız tarafından öngörüye ihtiyacımız var; bölünmez, demokratik ve tarihte ilk kez barış içerisinde olan Avrupa vizyonumuzun Türkiye’yi kucaklamadan gerçekleşmeyeceği öngörüsü. (Alkışlar)

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Topluluğunun bir üyesi değildir; fakat, ben, devamlı, Avrupa’nın bütünleşmesinin daha hızlı ve daha ileri gitmesini destekledim ve bu, Türkiye’yi de kapsar. Hâlâ, Av-rupa’ya dar bir görüşle bakanlar var. Onların Avrupaları, şu dağlarda veya şu su kütlesinde veya daha da kötüsü, insanların Tanrı’ya daha değişik şekilde ibadet etmeye başladıkları yerlerde bitebiliyor; fakat, büyüyen ve ümit saçan bir topluluk, Avrupa’nın, bir yer olduğu kadar, bir fikir olduğunu da kabul ediyor. Bu fikir, insanların, farklılıktan -fikir, kültür ve inanç farklılığından- güç alabileceğidir. Bunda, demokrasi ve insan haklarının önemi büyüktür. Genelde, Batı dediğimiz, nitelendirdiğimiz bu topluluk, eğer bir fikir ise, bunun kararlaştırılmış bir doğu sınırı yoktur; özgürlüğün gittiği yere kadar uzanabilir.
On sene önce bu ay, Berlin Duvarı yıkıldı; Avrupa’nın üzerinden bir perde kalktı. Bu yıldönümünü en iyi kutlamanın yolu, bu özgürlük hissini yeni nesle hissettirmektir. 1989 yılında, gözümüze ilişen, bir-leşmeyi tamamlamanın en iyi yolu, tüm güneydoğu Avrupa’yı Avrupa fikrine ve birliğine dahil etmektir. Bu, Sırbistan’da demokrasi demektir; bu, Ege’de barış demektir; bu, Avrupa Birliğine tam olarak kabul edilen, başarılı ve demokratik bir Türkiye demektir. (Alkışlar)

Bu binyılın başında, o kadar ümitlerimiz var, gurur duyacağımız çok şeyler var; fakat, asla unutmamalıyız ki, Türkiye, bir zamanlar en az bizim kadar optimist olan birçok uygarlığın harabeleri üzerine kurulmuştur. Onların uğradığı sona uğramamak için, ümitlerimizi ve sözlerimizi, elle tutulur eylemlerle desteklemeliyiz; hâlâ önümüzde bulunan zorlukları görmeliyiz ve tarihe dönüşen şu yüzyılda, bize her şeyi veren güvenimizi kaybetmemeliyiz.

Türkiye, birçok engeli aşarak, kısa zamanda çok ilerledi. Sadece 61 yıl evvel bu hafta, Atatürk vefat et-mişti. O zamanlar, Başbakan Ecevit, vefat etmiş bir öndere saygılarını sunmak için Saraya gelen okullu çocuklardan biriydi. Sizler, hepiniz, onun, sonlara doğru, bencillikten tamamen uzak olarak, bir nesilden diğerine ve her yeni nesle tavsiyelerini emretmek gibi, kendisi için düşünmeye devam eden, dü-şüncelerini daima tartarak gözden geçiren ve demokrasiyi şekillendiren gençlersiniz.

Türkiye’nin bu yüzyılda yarattıkları, insanların kendilerine daha güzel bir gelecek hazırlama yolunda yapabileceklerinin canlı bir örneğidir. Önümüzde imtihan edilmemiş yeni bir yüzyıl bulunmaktadır. Bu, büyük bir fırsattır. Bu odada başlayan ve halen yükselmekte olan demokratik devrimi derinleştirerek, Türkiye, vatandaşlarına iyi hizmet etmekten daha da fazlasını yapabilir. Sizin örneğinizle ve sizin çabanızla, Türkiye, dünyanın ilham kaynağı olabilir.

Teşekkür ediyorum. (Ayakta alkışlar)

BAŞKAN – Sayın Başkana teşekkür ediyoruz.

Yazar: Muzaffer Deligöz

Aslen Kastamonu/Araç’lı olan Muzaffer Deligöz, 25.05.1940 tarihinde doğdu. Orta Okulu Araç’ta, Liseyi Kastamonu’da bitiren Muzaffer Deligöz, 1960 yılında Ankara Hukuk Fakültesine kaydoldu. Bu sırada Ankara’da gazeteciliğe başladı. 1963 yılında “İHLAS”, “Kitap Dünyası” “UHUVVET” Gazetelerinde görev aldı. Daha sonra 1964 de İzmir’de “ZÜLFİKAR” Gazetesinde çalıştı. Bu sırada Korgeneral Faruk Güventürk hakkında yayınladığı yazılar sebebiyle 3 ay Cezaevinde kaldı. Generaller, Muzaffer Deligöz’ü Hukuk Fakültesinde öğrenci olmasına rağmen askere sevk ettirdi. Bu sebeple askerliğini Yedek Subay Öğretmen olarak Turgutlu’da yaptı. Askerlik sırasında İlahiyat Fakültesine kaydoldu. Askerlik sonrası Ankara’ya gidince; İstanbul’da yayınlanan “İTTİHAD” Gazetesinin önce meclis muhabirliğini, daha sonra da Ankara Büro Şefliği yaptı. 1968 de İstanbul’a yerleşerek, İttihad Gazetesinin Yazı İşleri Müdürlüğü görevini üstlendi. 1968 Haccında İttihad Gazetesinin Türkçe/Arapça Nüshasını Mekke’de neşrederek bir ilke imza attı. İttihad Gazetesindeki ihtilaflar sebebiyle gazeteden ayrılınca, ”Doğu Haber Ajansı- Eastern News Agency” adıyla Ortadoğu haberleri Türk Basınına veren bir Haber Ajansı kurdu (1970). Kesintilerle devam eden ajans halen Ortadoğu’dan Ekonomik haberler vermekte. 1968 de Milli Türk Talebe Birliğinin Basın-Yayın Müdürlüğünü de yapan Muzaffer Deligöz, görevde kaldığı sürece “Milli Gençlik Dergisi”ni de yayınladı. 1971 de Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Bürosunda görev alan Muzaffer Deligöz, “Diyanet” Dergisi ile “Diyanet” Gazetesinin ilk çıkışlarında görev aldı. 1973 de yayın hayatına giren “Milli Gazete”nin kuruluşunu ve İlk Yazı İşleri ve Genel Yayın Müdürlüğünü yaptı. 1981 tarihinde Suudi Arabistan’a giden Muzaffer Deligöz, 1981-1992 yıları arasında Suudi Tanıtma Bakanlığının ve Türk Elçiliğinin akredite ettiği gazeteci olarak çalıştı. Bu süre içinde; İslam Haberler Ajansının Türkiye temsilcisi ve Doğu Haber Ajansı olarak İslam Ülkeleri haberlerini Türk gazetelerine gönderdi. Yine bu süre içinde Türk için Hac süresinde yayınlanan “TÜRKÇE GAZETE” yi 6 yıl Türkçe olarak çıkardı.. 1992 yılında Türkiye’ye döndükten sonra çeşitli çalışmalar yapan Muzaffer Deligöz; 6 yıl “ÜSKÜDAR Fm” Radyosunun Danışmanı, 1 yıl da “Radyo Çağ”ın Genel Müdürü olarak görev yaptı.

“ABD Başkanı Clinton’un TBMM’deki konuşması…” için 92 yorum

 1. I and my pals were actually following the excellent information on your site while all of a sudden I got an awful feeling I never thanked the web site owner for them. My young boys ended up certainly warmed to read all of them and have in effect in reality been loving them. Thank you for indeed being very helpful as well as for deciding on varieties of fantastic resources millions of individuals are really desirous to be informed on. My very own sincere regret for not expressing appreciation to you earlier.

 2. I enjoy you because of every one of your labor on this web site. My mom loves doing internet research and it is easy to understand why. All of us learn all regarding the compelling medium you present practical tactics on this web blog and even invigorate participation from some other people on this issue and our own girl has been understanding a great deal. Take advantage of the rest of the year. You’re doing a fabulous job.

 3. I want to show some thanks to this writer just for rescuing me from this incident. Just after surfing throughout the search engines and seeing suggestions which were not pleasant, I was thinking my entire life was over. Being alive devoid of the strategies to the difficulties you’ve fixed as a result of this blog post is a crucial case, as well as the ones which may have badly affected my entire career if I had not discovered the website. Your main training and kindness in maneuvering everything was important. I am not sure what I would’ve done if I hadn’t discovered such a point like this. I’m able to at this time look ahead to my future. Thank you very much for your expert and results-oriented guide. I will not think twice to propose your blog to anyone who needs recommendations about this issue.

 4. I together with my buddies appeared to be analyzing the good helpful tips found on your site and so then I had a terrible feeling I never expressed respect to you for those secrets. The young boys happened to be consequently glad to read them and now have actually been tapping into these things. Appreciate your simply being really helpful and for selecting these kinds of essential resources millions of individuals are really desperate to be informed on. My very own honest apologies for not expressing appreciation to earlier.

 5. I would like to express some thanks to this writer just for rescuing me from this particular predicament. Because of surfing throughout the search engines and meeting ways which were not pleasant, I thought my life was gone. Living without the answers to the problems you’ve resolved as a result of your entire short post is a crucial case, as well as the ones that would have negatively damaged my entire career if I had not encountered your web site. Your personal knowledge and kindness in playing with all the things was important. I’m not sure what I would have done if I had not come across such a stuff like this. I can also at this moment look ahead to my future. Thanks for your time so much for the high quality and results-oriented help. I won’t hesitate to recommend your web blog to anyone who should get tips on this topic.

 6. A lot of thanks for all of the work on this site. My daughter take interest in working on research and it is obvious why. Many of us learn all relating to the lively tactic you convey informative suggestions by means of the web blog and therefore recommend contribution from visitors on this subject matter so our simple princess has always been becoming educated so much. Take advantage of the rest of the year. You are always carrying out a glorious job.

 7. I together with my pals were found to be reading the great key points on the blog while all of the sudden came up with an awful suspicion I never expressed respect to the web blog owner for those tips. Most of the boys ended up totally joyful to read through them and have now truly been taking advantage of these things. Appreciate your really being really considerate and then for having such extraordinary resources millions of individuals are really wanting to understand about. My personal sincere regret for not saying thanks to you sooner.

 8. I want to express my appreciation to the writer just for bailing me out of this particular condition. Just after surfing around throughout the the web and getting proposals which are not beneficial, I assumed my life was well over. Being alive minus the strategies to the issues you’ve resolved all through your report is a critical case, and the ones that might have in a negative way damaged my entire career if I had not come across your web blog. Your actual talents and kindness in maneuvering a lot of things was very helpful. I don’t know what I would’ve done if I hadn’t come across such a point like this. I can also at this time look ahead to my future. Thanks a lot very much for the high quality and amazing guide. I won’t think twice to refer your blog post to anybody who ought to have guidance about this subject.

 9. My husband and i have been so relieved that Michael managed to round up his survey from the ideas he grabbed out of the web pages. It’s not at all simplistic just to happen to be giving for free techniques that many some others may have been selling. We really grasp we need the blog owner to appreciate for this. All of the explanations you have made, the simple site menu, the friendships you can make it easier to foster – it is mostly great, and it’s helping our son in addition to our family feel that this theme is exciting, and that is very indispensable. Thanks for the whole lot!

 10. I am writing to let you be aware of what a fine encounter my cousin’s princess developed studying your web site. She learned too many things, which include how it is like to have a marvelous helping heart to get many people easily learn a number of advanced issues. You actually did more than her expected results. Thanks for producing such priceless, healthy, explanatory and even fun thoughts on your topic to Ethel.

 11. I enjoy you because of all your efforts on this web page. Kate loves carrying out investigation and it is easy to see why. My spouse and i know all relating to the dynamic way you give insightful things via this website and attract response from other individuals on the concept and my girl is certainly becoming educated a great deal. Take pleasure in the rest of the new year. Your carrying out a tremendous job.

 12. I together with my pals were checking out the great guides on your site then instantly I had an awful feeling I never thanked the blog owner for them. Most of the young boys are actually excited to see all of them and have now really been making the most of these things. Appreciate your really being indeed thoughtful as well as for utilizing this sort of nice subjects most people are really needing to discover. My honest regret for not expressing appreciation to earlier.

 13. My husband and i were very delighted Louis managed to do his research using the ideas he received out of the web page. It is now and again perplexing to simply find yourself making a gift of tactics a number of people might have been trying to sell. And now we do know we now have the blog owner to be grateful to for that. All the illustrations you have made, the easy website navigation, the relationships you will give support to foster – it’s got mostly fantastic, and it’s really assisting our son in addition to the family imagine that this issue is entertaining, and that is especially mandatory. Many thanks for all the pieces!

 14. I simply wanted to thank you very much again. I do not know what I might have undertaken in the absence of the type of aspects contributed by you over that problem. It was actually a frightening issue in my view, however , witnessing your specialized approach you treated that took me to leap for gladness. I’m thankful for the information and have high hopes you know what a powerful job you were undertaking training the rest thru a blog. I am sure you have never got to know all of us.

 15. I not to mention my friends were found to be studying the great secrets on your website then instantly I had a horrible feeling I never thanked the web blog owner for those tips. Most of the ladies became as a result very interested to read them and have in effect without a doubt been tapping into those things. Thank you for actually being so helpful and then for deciding on certain incredibly good areas millions of individuals are really wanting to learn about. My honest regret for not expressing appreciation to sooner.

 16. I precisely needed to say thanks again. I’m not certain the things I could possibly have achieved in the absence of those secrets shown by you relating to such area. It was actually an absolute daunting circumstance for me personally, but coming across a new specialized avenue you processed the issue took me to weep for fulfillment. Extremely grateful for your assistance and then have high hopes you comprehend what a great job you were providing teaching the rest by way of a web site. Most likely you have never met all of us.

 17. I needed to compose you one very little observation in order to say thanks once again over the pleasant things you have shown in this case. This is certainly pretty open-handed with people like you to convey extensively precisely what most people would have offered for an e-book to generate some cash for their own end, principally since you might well have done it in the event you wanted. The good tips additionally served like the good way to be certain that other individuals have the identical passion like my own to know the truth more pertaining to this issue. I believe there are several more enjoyable times in the future for many who view your site.

 18. Thanks a lot for giving everyone such a special opportunity to read critical reviews from this blog. It really is very brilliant and as well , jam-packed with a great time for me and my office peers to search your web site the equivalent of three times every week to read the newest issues you have. And indeed, we’re actually amazed with all the effective techniques you give. Selected 3 areas in this post are ultimately the most impressive I’ve ever had.

 19. I and my friends happened to be checking the great suggestions located on your web site and so instantly came up with a horrible feeling I had not thanked the web blog owner for those strategies. My women were consequently warmed to read all of them and have now extremely been taking pleasure in these things. I appreciate you for genuinely considerably kind as well as for obtaining this form of incredibly good issues millions of individuals are really eager to be informed on. My very own sincere regret for not expressing gratitude to sooner.

 20. I as well as my friends appeared to be viewing the great guides on the blog and so before long I had a terrible suspicion I had not thanked you for those tips. All the men came for that reason stimulated to study all of them and now have simply been having fun with these things. Thanks for truly being so kind and then for obtaining these kinds of incredible areas millions of individuals are really wanting to know about. My very own sincere regret for not saying thanks to earlier.

 21. I as well as my friends ended up studying the great points located on the website and all of the sudden developed a terrible suspicion I had not thanked the blog owner for those techniques. These young boys are actually glad to read all of them and now have in reality been enjoying those things. We appreciate you really being really considerate and for picking this form of marvelous ideas most people are really eager to know about. My honest apologies for not expressing appreciation to earlier.

 22. Thanks so much for giving everyone an exceptionally splendid chance to read from here. It is usually very kind and stuffed with amusement for me personally and my office co-workers to visit your website nearly 3 times in 7 days to find out the new items you have got. And lastly, we are always motivated for the wonderful thoughts you serve. Some 1 tips in this article are in truth the most suitable we’ve had.

 23. I want to express appreciation to the writer for bailing me out of this type of challenge. Because of exploring throughout the world-wide-web and getting notions which are not productive, I figured my entire life was gone. Living without the solutions to the difficulties you have sorted out as a result of your post is a critical case, as well as those which may have in a negative way damaged my career if I had not discovered the blog. That capability and kindness in handling the whole lot was vital. I don’t know what I would’ve done if I had not come upon such a solution like this. It’s possible to at this point look forward to my future. Thanks for your time so much for the high quality and sensible help. I won’t be reluctant to refer your web blog to any person who should get care about this problem.

 24. I’m commenting to make you know what a cool discovery my girl had using the blog. She picked up some pieces, most notably how it is like to have a great teaching mood to let men and women with no trouble know just exactly specific specialized issues. You undoubtedly did more than her expectations. Many thanks for distributing these important, trustworthy, educational not to mention cool thoughts on that topic to Kate.

 25. My wife and i have been now fortunate when Peter could finish up his homework with the ideas he obtained from your very own web page. It is now and again perplexing to simply continually be handing out techniques which usually most people have been trying to sell. Therefore we realize we now have the blog owner to give thanks to for that. The type of explanations you have made, the easy site navigation, the friendships you assist to create – it’s got mostly remarkable, and it is making our son and the family consider that that idea is satisfying, and that’s tremendously pressing. Many thanks for all the pieces!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.