ABD Başkanı Clinton’un TBMM’deki konuşması…

Amerika’nın dayanışma hislerini iletmeye geldim. Ulusal bir trajedi sırasında, ortaklığımızın ve strate-jimizin önemini belirtmek için geldim. Uzun süreden beri dostuz. 1863 yılında, Amerika Birleşik Dev-letleri dışındaki ilk Amerikan koleji -Robert Kolej- kapılarını Türkiye’nin gençlerine açtı; Boğaziçi ke-narında bulunmasına izin verilen tek yabancı enstitü idi. Bunun kesin sebebi, Amerika’nın, Türk ege-menliğine hiçbir zaman tecavüz etmemiş olmasıydı. Başlangıcını ülkelerimize borçlu olan bu okuldan Sayın Ecevit’in mezun olmuş bulunmasından gurur duyuyorum. (DSP sıralarından alkışlar)

Bu yüzyılın başlarında, Türkiye Cumhuriyetinin büyük kurucusu Kemal Atatürk, Amerika’nın hayallerini, cesur reformlarıyla yakaladı; Kendisine, İkinci George Washington adı verilmişti, Time Mecmuasının kapağında yer aldı, Kongre üyelerimizle yazışmalarda bulundu ve biz de, sefaretimizi, buraya, Ankara’ya, Anadolu’nun kalbindeki bu şehre taşıdık. 1927’de, altı gün süren konuşmasında, bu Meclis önünde, Atatürk, Türkiye’nin dünya ülkeleriyle olan ilişkilerini değerlendirirken, bence, Amerika’ya bir kompliman yaptı ve “diğerlerine nazaran, Amerika Birleşik Devletleri, daha kabul edilir bir ülkedir” dedi. (Alkışlar)

Sizlere, hâlâ daha nazaran, daha kabul edilir olabilmek için, daha kısa bir konuşma yapacağım; ama, Türkiye’yle ilişkilerimizi gözden geçirmek isterim. Soğuk savaşın başlangıcında, Başkan Truman, Tür-kiye’nin bütünlüğünü korumak için, Amerika’nın kaynaklarını seferber edeceğini ilan etti. Truman Doktrini, ilişkimizi kaynaştırdı ve Amerika’nın soğuk savaş sonrası ilişkilerinin temelini oluşturdu. Elli yılı aşkın bir süredir, müttefikliğimiz, zamanın karşısında kuvvetli durmuş ve Kore’den Kosova’ya kadar bütün imtihanları geçmiştir. Bütün Amerikalılar adına, yarım yüzyıllık dostluk, güven ve karşılıklı saygıdan dolayı, sizlere teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

Soğuk savaş sona erdikten sonra, mükemmel bir şeyi keşfettik. Basitçe, ilişkilerimizin, Sovyetler Birli-ğiyle karşı karşıya olduğumuz zamandaki kadar önemli olmadığını ve aslında, soğuk savaş sonrasında, ortaklığımızın çok daha önemli olduğunun farkına vardık. Birlikte, NATO’yu, 21 inci Yüzyılın taleplerine adapte ediyoruz; Balkanlarda ve Ortadoğuda barış için ortaklık yapıyoruz; tüm bölgeye yardımcı olacak yeni enerji kaynakları geliştiriyoruz. Geçen yılki ticaretimiz 6 milyar doların üzerindeydi; son beş yılda, ticaretimiz, yüzde 50’den fazla artmıştır.

Eski Cumhurbaşkanınız Turgut Özal’ın vizyonu, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Başbakan Ecevit’in devam eden liderliği ve Türk insanının dinamizmi sayesinde, Türkiye, bölgesel büyümenin motoru haline gelmiştir.

Önümüzdeki aylarda, çoğu enerji sektöründe olan, Türkiye’ye yeni iş imkânları getiren ve ülkelerimizi daha da yaklaştıran, milyarlarca dolar değerinde yeni projeleri birlikte başlatacağız.

Bu Meclis, Türkiye’yi yeni yüzyıla götürmek için, halihazırda cesur adımlar atmıştır. Amerikan basınının bunu iyi dinlemesini istiyorum: Haziran ve eylül ayları arasında, bu Meclis, olağanüstü 69 yeni kanun geçirdi; bunu, eve dönünce, bizim Kongremize de anlatacağım; ama, şunu da anlıyorum: Sadece sayısı değil, önemli olan, bu kanunların kalitesidir. Sosyal güvenlik konusunda dönüm noktasında olacak bir yasa, Uluslararası Tahkim Kanunu, bankacılık reformu… Bu kanunlar cesaret ve vizyon gerektirmiştir. Anladığım kadarıyla, şimdi de, aynı cesaret ve vizyonu gerektiren zor bir bütçe kararıyla karşı karşıyasınız. Sağlam bir bütçe geçirebilirseniz, bu, ekonominizi güçlendirecektir ve Amerika Birleşik Devletlerinin kuvvetli bir şekilde desteklediği IMF stand-by anlaşması beklentisini ilerletecektir.

Yeni binyılın başlangıcında, farklı geçmişlerden, bugün kutladığımız, birbirimize yaklaşmaya giden yolculuğumuza yansıyacak ender bir şans doğmuştur. Yeni binyıla girerken ortaklığımızı daha da ge-liştirmeliyiz.

Bugün, hepimiz, Mustafa Kemal Atatürk’ün sayesinde buradayız. (DSP sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar; MHP, ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) Çünkü, kendisi, Ankara’yı başkent olarak seçti; sadece Ankara’yı başkent olarak seçtiği için değil ve Türkiye’nin geleceğinin, bu gururlu Meclisin sembolize ettiği demokrasiye bağlılığını sağladığı için. Yaptıklarının çoğunu, Batılı güçlerden destek almadan, hatta, onların muhalefeti karşısında, onlar Türkiye’yi parçalamaya çalışıp küçük bir ülke haline getirmeye çalışırken yaptıklarını hatırladıkça, Kendisinin büyüklüğünü bir kez daha anlıyor ve etkileniyorum. Ancak, bunlara rağmen, Kendisinin, Türkiye’yi içine kapamayıp, dünyaya açtığını da göz önüne alınca, büyüklüğü gözümde daha da artıyor.

İyi veya kötü, o zamanların olayları, Osmanlı İmparatorluğunun dağılması ve yeni Türkiye’nin yüksel-mesiyle, bu yüzyılın tüm tarihini şekillendirdi. O imparatorluğun yıkıntılarından, Bulgaristan’dan Ar-navutluk’a, İsrail’e, Arabistan’a ve Türkiye’nin kendisine kadar, yeni uluslar ve yeni ümitler doğdu; ancak, eski düşmanlıkların kaybolması zor oluyor. Sınırların değiştirilmesi ve gerçekleşmeyen iddiaların karışımından bir asır süren çelişkiler oluştu; bunlar, Birinci Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşıyla başladı, Ortadoğu ve eski Yugoslavya’da bugünkü çelişkilere kadar uzadı.

20 nci Yüzyılı anlamak için, Türkiye’nin tarihi, bir anahtardır; ancak, ben inanıyorum ki, Türkiye’nin geleceği, önümüzdeki binyılın ilk yüzyılının şekillenmesinde de son derece önemli bir rol oynayacaktır. (Alkışlar) Bugün, birkaç dakika ayırarak, buna neden böyle inandığımı an-latmak istiyorum. İnsanlar, harita çizebilmeye başladıklarından bu yana, Türkiye’nin coğrafyasının sabit gerçeklerine dikkat çekmişlerdir ki, Anadolu, kıtalar arasında bir köprüdür; Boğazın en yakın noktasında, 1 kilometreden kısa bir mesafe Avrupa ile Asya’yı ayırır. Sizlerin inşa ettiğiniz köprüler, Türkiye’yi her gün daha da saran ticaret ve dünyanın tüm bölgelerine anında bağlayan haberleşme devrimi sayesinde, aslında, kıtalar arasında ayırım da kal-mamıştır. Türkiye’nin Doğu ile Batı’yı birleştirebilmesindeki başarısı, bu coğrafyayı göz önüne alınca, daha da önem kazanmaktadır.

Yaklaşık, tümü, demokrasi ve barışa aktif düşmanlık içerisinde olan veya demokrasi ve barışı sağlaya-bilmek için büyük engellerle mücadele eden komşular tarafından etrafınız kuşanmıştır. Güneydoğuda İran, kapalı ve açık bir toplum savunucuları arasında olağanüstü tartışmalara şahit olurken, Irak, kendi halkına kendi baskı yapmaya, komşularını tehdide ve toplu imha silahları arayışına devam ediyor.

Kuzey Irak’taki Çekiç Güç operasyonundaki desteğinizden dolayı, size teşekkür ediyorum. Bu, Kuzey Irak’taki insanları korumamıza, Saddam’ın baskısını azaltmamıza ve cesurca karşılaştığınız 1991 yılındaki mülteci krizinin yeniden yaşanmasına mâni olmaktadır.

Adil, detaylı bir barış kurabilmek için, çok iyi bir imkân doğmuştur. Türkiye, İsrail ve Arap ülkelerine bağlantılarından dolayı, barış için bir güçtür. Kuzeybatıdaki Balkanlarda, son 10 senede, 7 yeni de-mokrasi doğmuştur ve 4 savaş yüzbinlerce masum hayata mal olmuştur. NATO bünyesindeki Türk güçleri bu savaşların sona ermesine yardımcı olmuştur ve bu sayede, yüzyılın insan hakları ve insan itibarına olan güçlü bağlılığını sergileyerek son bulmasını sağlamıştır. Bugün, kalıcı barış için el ele çalışıyoruz; sadece etnik temizliği ortadan kaldırmaya değil, Balkanlara huzur ve refah getirmeye çalışıyoruz.

Doğuda, Sovyetler İmparatorluğunun harabelerinden 12 tane bağımsız devlet ortaya çıktı. Dünyada, şu anda, özellikle onların sağlam ve demokratik toplumlar haline gelmelerine yardım etmekten daha büyük bir görev yoktur. Bu görevde, aynı şekilde, Türkiye, özellikle aynı dil, tarih ve kültürü taşıyan devletlere ulaşmakta hep önder olmuştur; fakat, hâlâ, yapılacak çok şey var. Rusya’nın önemli demokratik devrimini tamamlamasına yardımcı olmalıyız. Rusya’ya, terörizmle verdiği savaşın doğru olduğunu; fakat, sivillere karşı kaba kuvvet kullanmanın yanlış olduğunu, bunun, Rusya’nın çözmeye çalıştığı sorunları daha da ciddî hale getireceğini anlatmalıyız.

Dağlık Karabağ’daki sorunların çözümü için uğraşmalıyız.

Bölgenin enerji kaynaklarını, yeni kurulmuş bağımsız devletlerin kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlayacak ve Türkiye ile Avrupa’nın büyümesine yardımcı olacak şekilde güvenlik altına almalıyız.
Tüm bu zorlukları, dünya milletlerinin neredeyse üçte 1’inin bu hafta İstanbul’da katılacağı AGİT zir-vesinde konuşma şansı bulacağız.

Geriye baktığımızda ve gelecek nesillere baktığımızda iki değişik istikbal hayal etmek mümkün; fazla zorlanmadan, bir pesimist kişi, karanlık bir gelecek görebilir: Barış yolları parçalanmış bir Ortadoğu, Saddam’ın kontrol altına alınmayan saldırganlığı, Ortaasya ve Kafkaslarda yıkılmış demokrasiler, bölgede yayılan aşırı uçlaşma ve terörizm, Balkanlarda yükselen şiddet, Pakistan ve Hindistan’da önlenemeyen bir nükleer gerginlik; ancak, bir de farklı bir vizyon var ki, bu da, güçlü bir Türkiye’yi gerektiren, dünyanın yol kesişiminde üç büyük inancın birleştiği, haklı rolünü oynayan Türkiye ile zenginliğin yükseldiği ve çatışmaların azaldığı bir gelecek; toleransın inancın bir parçası olduğuna ve terörizmin saçma bir inanç olduğuna inanılan bir gelecek; insanların inançları doğrultusunda hareket edebileceği ve geçmişlerini ilan edebilecekleri, kadınların eşit saygı gördüğü, milletlerin geleneklerini korumak ve dünyadaki yaşama ayak uydurmak arasında ayrıcalık görmediği bir gelecek; farklılıklarımızı ve insanlığımızı koruyan, insan haklarına saygının arttığı bir gelecek ve özellikle, çoğunluğu Müslüman olan milletlerin Müslüman olmayan milletlerle ortaklığının arttığı, insanların küçük ya da büyük ümitlerini yerine getirmek için beraber çalışılan bir gelecek.

Ümit ediyorum ki, gelecekte bir Amerikan devlet başkanı Müslüman kültürü olan bir ulusa hitap ederken, birbirinden çok değişik üç ülke olan Endonezya, Nijerya, Fas’ın ilerlemelerinin hepimize eskimiş uygarlıkların çatışması sorununu unutmamızı sağladığını söyleyebilsin. Atatürk’ün yetmişbeş sene önce söylediği gibi “ülkeler değişebilir; fakat, uygarlıklar bir bütündür.” Başkan Kennedy de aynı şeyi söylemişti Berlin’de “özgürlükler bölünemez” derken.

Bütün bunlar doğrultusunda, bölgede ve dünyada milyarlarca insanın geleceği, bu odadaki yirmibeş sene boyunca alınacak kararlara bağlı. Bu insanların hepsinin, Türkiye’nin kendini güçlü, laik, geleneklerine saygılı, geçmişinden gurur duyan; ama, Avrupa’nın da tam bir parçası olan bir ülke haline gelmesinden çıkarları var. Bu, çok çalışma, vizyon isteyen bir görev; ama, zaten çoğunu yaptınız; Özal’ın reformları, bu Meclisin kararları ve Türk insanının her gün binlerce yoldan enerji dolu ve sorumlu bir sivil toplum olma çabası.

Beraber yaratmak istediğimiz gelecek, Türkiye’nin evindeki demokrasiyi derinleştirmesiyle başlıyor. Bu ilerlemeyi Türk insanından daha fazla kimse istemez. Birleşme başlattınız; işkenceye karşı emirlerle, politik partilerin haklarını koruyan yeni bir yasayla, Meclisin yaptıkları ve dinamizmle. Türkiye’deki Kürt vatandaşların doğuştan hakları olan normal bir hayatı yakalayabilmeleri için yollar açılıyor; fakat, hakkında ülkelerimizin ilk kez yakın temas kurduğu, elli sene öncesinden bahsedilen Evrensel İnsan Hakları Deklarasyonunun söz verdiklerini yakalayabilmek için, daha yapılacak çok şeyler var. Bu ilerleme, yeni yüzyıla girerken, Türkiye’nin inancının ve başarısının en büyük göstergesi olacak.

Herkesten daha net olarak, en çok, en net olarak, Atatürk’ün, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusunun söylediği şu sözlere katılıyoruz: “Egemenlik, korku üzerine kurulmamalıdır.” (Alkışlar) Amerika’nın, Avrupa’nın veya herhangi birinin sizin geleceğinize yön vermeye hakkı yoktur. Bu hakka sadece siz sahipsiniz. Demokrasi, bu demektir. Bu konular üzerinde durmamızın sebebi, bahsettiğim sebeplerden dolayı, Türkiye’nin başarısında derin bir çıkarımız olmasıdır. Biz kendimizi, sizin dostunuz olarak görüyoruz. (Alkışlar)
Şunu da hatırlayınız ki, benim geldiğim ülkede herkesin eşit yaratıldığı inancı vardır; ama, bizde de kölelik vardı, kadınlar oy kullanamıyordu ve ben, realizasyonun mükemmel olmayan şekillerini de biliyorum. Biz de Amerika’da uzun bir süreçten geçtik; ancak, bu seyahat, değer bir seyahat olmuştur.

Sorunlu yüzyılımızdan aldığımız ders odur ki, yazarlar ve gazeteciler kendilerini özgürce ifade ettikle-rinde, sadece temel haklarından birini kullanmakla kalmayıp ekonomik kalkınma için önemli olan fikir alışverişini de körüklemektedirler. Böylelikle barış korunur. İnsanlardaki normal olan farklılıklardan söz etmenin barışçı yolları sağlandıkça, barış sürdürülebilir. İnsanlar kültürlerini ve inançlarını başka-larının haklarına mâni olmadan kutlayabildikleri sürece, ılımlılar aşırı uç haline gelmezler.

Geleceği belirlemenin ikinci bir yolu da, Ege bölgesindeki gerginliği azaltmaktır. Bunun yapılabilmesi için, Türkiye ve Yunanistan’ın çok çalışması gerekmektedir. Bu zorlu ilişkideki derin tarihi, inanın ba-na, anlayabiliyorum; fakat, insanlar, yeni ve daha iyi bir tarihin yaratabileceği imkânları görmeye başlıyorlar. Başbakan Ecevit’in Hükümeti, bu yolda önemli atılımlar yaptı. Kendisinin, bana önceden söylediği bir şeye katılıyorum: Sizi ayrı tutan bir tarih ve coğrafya kadar, sizi birleştiren bir tarih ve coğrafya da var Ege’de. Yunanistan da barış için riske atılıyor ve daha önce hiç olmadığı kadar, Türki-ye’nin geleceğinin Avrupa’da yattığını anlıyor. Balkanlardaki dengeyi sağlamak için birleştiniz ki, Tür-kiye veya Amerika’ya nazaran, onlar için çok daha zordu bu atılım. İki milletin insanları, ağustostaki deprem trajedisinde ve tekrar, geçen haftaki korkunç depremde birleştiler. Bu depremlerde bir yakınını veya evini kaybeden her insanın bildiği gibi, bunlar, Türk veya Yunan trajedileri değil, insanlık trajedisiydiler ve dünya, bu iki milletin birbirine karşı sergilediği insancıl davranışı asla unutmayacaktır.

Kıbrıs’ta adil bir anlaşmanın sağlanması için de beraber çalışmalıyız. İki tarafın, dün, Genel Sekreter Annan’ın davetini kabul etmelerini de sevinçle karşıladım. Amaçları, Kıbrıs sorununun toptan çözümü hakkında anlamlı görüşmelerin tabanını hazırlamaktır. Ümit ediyorum ki, bu görüşmeler, bizleri kalıcı barışa bir adım daha yaklaştırsın. İnanıyorum ki, görüşmeler sonucu ulaşılmış bir çözüm, iki tarafın da temel isteklerini yerine getirmenin en iyi yoludur.

Son olarak, beraber yaratmak istediğimiz gelecek için, Avrupa’daki yandaşlarımız tarafından öngörüye ihtiyacımız var; bölünmez, demokratik ve tarihte ilk kez barış içerisinde olan Avrupa vizyonumuzun Türkiye’yi kucaklamadan gerçekleşmeyeceği öngörüsü. (Alkışlar)

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Topluluğunun bir üyesi değildir; fakat, ben, devamlı, Avrupa’nın bütünleşmesinin daha hızlı ve daha ileri gitmesini destekledim ve bu, Türkiye’yi de kapsar. Hâlâ, Av-rupa’ya dar bir görüşle bakanlar var. Onların Avrupaları, şu dağlarda veya şu su kütlesinde veya daha da kötüsü, insanların Tanrı’ya daha değişik şekilde ibadet etmeye başladıkları yerlerde bitebiliyor; fakat, büyüyen ve ümit saçan bir topluluk, Avrupa’nın, bir yer olduğu kadar, bir fikir olduğunu da kabul ediyor. Bu fikir, insanların, farklılıktan -fikir, kültür ve inanç farklılığından- güç alabileceğidir. Bunda, demokrasi ve insan haklarının önemi büyüktür. Genelde, Batı dediğimiz, nitelendirdiğimiz bu topluluk, eğer bir fikir ise, bunun kararlaştırılmış bir doğu sınırı yoktur; özgürlüğün gittiği yere kadar uzanabilir.
On sene önce bu ay, Berlin Duvarı yıkıldı; Avrupa’nın üzerinden bir perde kalktı. Bu yıldönümünü en iyi kutlamanın yolu, bu özgürlük hissini yeni nesle hissettirmektir. 1989 yılında, gözümüze ilişen, bir-leşmeyi tamamlamanın en iyi yolu, tüm güneydoğu Avrupa’yı Avrupa fikrine ve birliğine dahil etmektir. Bu, Sırbistan’da demokrasi demektir; bu, Ege’de barış demektir; bu, Avrupa Birliğine tam olarak kabul edilen, başarılı ve demokratik bir Türkiye demektir. (Alkışlar)

Bu binyılın başında, o kadar ümitlerimiz var, gurur duyacağımız çok şeyler var; fakat, asla unutmamalıyız ki, Türkiye, bir zamanlar en az bizim kadar optimist olan birçok uygarlığın harabeleri üzerine kurulmuştur. Onların uğradığı sona uğramamak için, ümitlerimizi ve sözlerimizi, elle tutulur eylemlerle desteklemeliyiz; hâlâ önümüzde bulunan zorlukları görmeliyiz ve tarihe dönüşen şu yüzyılda, bize her şeyi veren güvenimizi kaybetmemeliyiz.

Türkiye, birçok engeli aşarak, kısa zamanda çok ilerledi. Sadece 61 yıl evvel bu hafta, Atatürk vefat et-mişti. O zamanlar, Başbakan Ecevit, vefat etmiş bir öndere saygılarını sunmak için Saraya gelen okullu çocuklardan biriydi. Sizler, hepiniz, onun, sonlara doğru, bencillikten tamamen uzak olarak, bir nesilden diğerine ve her yeni nesle tavsiyelerini emretmek gibi, kendisi için düşünmeye devam eden, dü-şüncelerini daima tartarak gözden geçiren ve demokrasiyi şekillendiren gençlersiniz.

Türkiye’nin bu yüzyılda yarattıkları, insanların kendilerine daha güzel bir gelecek hazırlama yolunda yapabileceklerinin canlı bir örneğidir. Önümüzde imtihan edilmemiş yeni bir yüzyıl bulunmaktadır. Bu, büyük bir fırsattır. Bu odada başlayan ve halen yükselmekte olan demokratik devrimi derinleştirerek, Türkiye, vatandaşlarına iyi hizmet etmekten daha da fazlasını yapabilir. Sizin örneğinizle ve sizin çabanızla, Türkiye, dünyanın ilham kaynağı olabilir.

Teşekkür ediyorum. (Ayakta alkışlar)

BAŞKAN – Sayın Başkana teşekkür ediyoruz.

Yazar: Muzaffer Deligöz

Aslen Kastamonu/Araç’lı olan Muzaffer Deligöz, 25.05.1940 tarihinde doğdu. Orta Okulu Araç’ta, Liseyi Kastamonu’da bitiren Muzaffer Deligöz, 1960 yılında Ankara Hukuk Fakültesine kaydoldu. Bu sırada Ankara’da gazeteciliğe başladı. 1963 yılında “İHLAS”, “Kitap Dünyası” “UHUVVET” Gazetelerinde görev aldı. Daha sonra 1964 de İzmir’de “ZÜLFİKAR” Gazetesinde çalıştı. Bu sırada Korgeneral Faruk Güventürk hakkında yayınladığı yazılar sebebiyle 3 ay Cezaevinde kaldı. Generaller, Muzaffer Deligöz’ü Hukuk Fakültesinde öğrenci olmasına rağmen askere sevk ettirdi. Bu sebeple askerliğini Yedek Subay Öğretmen olarak Turgutlu’da yaptı. Askerlik sırasında İlahiyat Fakültesine kaydoldu. Askerlik sonrası Ankara’ya gidince; İstanbul’da yayınlanan “İTTİHAD” Gazetesinin önce meclis muhabirliğini, daha sonra da Ankara Büro Şefliği yaptı. 1968 de İstanbul’a yerleşerek, İttihad Gazetesinin Yazı İşleri Müdürlüğü görevini üstlendi. 1968 Haccında İttihad Gazetesinin Türkçe/Arapça Nüshasını Mekke’de neşrederek bir ilke imza attı. İttihad Gazetesindeki ihtilaflar sebebiyle gazeteden ayrılınca, ”Doğu Haber Ajansı- Eastern News Agency” adıyla Ortadoğu haberleri Türk Basınına veren bir Haber Ajansı kurdu (1970). Kesintilerle devam eden ajans halen Ortadoğu’dan Ekonomik haberler vermekte. 1968 de Milli Türk Talebe Birliğinin Basın-Yayın Müdürlüğünü de yapan Muzaffer Deligöz, görevde kaldığı sürece “Milli Gençlik Dergisi”ni de yayınladı. 1971 de Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Bürosunda görev alan Muzaffer Deligöz, “Diyanet” Dergisi ile “Diyanet” Gazetesinin ilk çıkışlarında görev aldı. 1973 de yayın hayatına giren “Milli Gazete”nin kuruluşunu ve İlk Yazı İşleri ve Genel Yayın Müdürlüğünü yaptı. 1981 tarihinde Suudi Arabistan’a giden Muzaffer Deligöz, 1981-1992 yıları arasında Suudi Tanıtma Bakanlığının ve Türk Elçiliğinin akredite ettiği gazeteci olarak çalıştı. Bu süre içinde; İslam Haberler Ajansının Türkiye temsilcisi ve Doğu Haber Ajansı olarak İslam Ülkeleri haberlerini Türk gazetelerine gönderdi. Yine bu süre içinde Türk için Hac süresinde yayınlanan “TÜRKÇE GAZETE” yi 6 yıl Türkçe olarak çıkardı.. 1992 yılında Türkiye’ye döndükten sonra çeşitli çalışmalar yapan Muzaffer Deligöz; 6 yıl “ÜSKÜDAR Fm” Radyosunun Danışmanı, 1 yıl da “Radyo Çağ”ın Genel Müdürü olarak görev yaptı.

“ABD Başkanı Clinton’un TBMM’deki konuşması…” için 1.636 yorum

 1. I and my pals were actually following the excellent information on your site while all of a sudden I got an awful feeling I never thanked the web site owner for them. My young boys ended up certainly warmed to read all of them and have in effect in reality been loving them. Thank you for indeed being very helpful as well as for deciding on varieties of fantastic resources millions of individuals are really desirous to be informed on. My very own sincere regret for not expressing appreciation to you earlier.

 2. I enjoy you because of every one of your labor on this web site. My mom loves doing internet research and it is easy to understand why. All of us learn all regarding the compelling medium you present practical tactics on this web blog and even invigorate participation from some other people on this issue and our own girl has been understanding a great deal. Take advantage of the rest of the year. You’re doing a fabulous job.

 3. I want to show some thanks to this writer just for rescuing me from this incident. Just after surfing throughout the search engines and seeing suggestions which were not pleasant, I was thinking my entire life was over. Being alive devoid of the strategies to the difficulties you’ve fixed as a result of this blog post is a crucial case, as well as the ones which may have badly affected my entire career if I had not discovered the website. Your main training and kindness in maneuvering everything was important. I am not sure what I would’ve done if I hadn’t discovered such a point like this. I’m able to at this time look ahead to my future. Thank you very much for your expert and results-oriented guide. I will not think twice to propose your blog to anyone who needs recommendations about this issue.

 4. I together with my buddies appeared to be analyzing the good helpful tips found on your site and so then I had a terrible feeling I never expressed respect to you for those secrets. The young boys happened to be consequently glad to read them and now have actually been tapping into these things. Appreciate your simply being really helpful and for selecting these kinds of essential resources millions of individuals are really desperate to be informed on. My very own honest apologies for not expressing appreciation to earlier.

 5. I would like to express some thanks to this writer just for rescuing me from this particular predicament. Because of surfing throughout the search engines and meeting ways which were not pleasant, I thought my life was gone. Living without the answers to the problems you’ve resolved as a result of your entire short post is a crucial case, as well as the ones that would have negatively damaged my entire career if I had not encountered your web site. Your personal knowledge and kindness in playing with all the things was important. I’m not sure what I would have done if I had not come across such a stuff like this. I can also at this moment look ahead to my future. Thanks for your time so much for the high quality and results-oriented help. I won’t hesitate to recommend your web blog to anyone who should get tips on this topic.

 6. A lot of thanks for all of the work on this site. My daughter take interest in working on research and it is obvious why. Many of us learn all relating to the lively tactic you convey informative suggestions by means of the web blog and therefore recommend contribution from visitors on this subject matter so our simple princess has always been becoming educated so much. Take advantage of the rest of the year. You are always carrying out a glorious job.

 7. I together with my pals were found to be reading the great key points on the blog while all of the sudden came up with an awful suspicion I never expressed respect to the web blog owner for those tips. Most of the boys ended up totally joyful to read through them and have now truly been taking advantage of these things. Appreciate your really being really considerate and then for having such extraordinary resources millions of individuals are really wanting to understand about. My personal sincere regret for not saying thanks to you sooner.

 8. I want to express my appreciation to the writer just for bailing me out of this particular condition. Just after surfing around throughout the the web and getting proposals which are not beneficial, I assumed my life was well over. Being alive minus the strategies to the issues you’ve resolved all through your report is a critical case, and the ones that might have in a negative way damaged my entire career if I had not come across your web blog. Your actual talents and kindness in maneuvering a lot of things was very helpful. I don’t know what I would’ve done if I hadn’t come across such a point like this. I can also at this time look ahead to my future. Thanks a lot very much for the high quality and amazing guide. I won’t think twice to refer your blog post to anybody who ought to have guidance about this subject.

 9. My husband and i have been so relieved that Michael managed to round up his survey from the ideas he grabbed out of the web pages. It’s not at all simplistic just to happen to be giving for free techniques that many some others may have been selling. We really grasp we need the blog owner to appreciate for this. All of the explanations you have made, the simple site menu, the friendships you can make it easier to foster – it is mostly great, and it’s helping our son in addition to our family feel that this theme is exciting, and that is very indispensable. Thanks for the whole lot!

 10. I am writing to let you be aware of what a fine encounter my cousin’s princess developed studying your web site. She learned too many things, which include how it is like to have a marvelous helping heart to get many people easily learn a number of advanced issues. You actually did more than her expected results. Thanks for producing such priceless, healthy, explanatory and even fun thoughts on your topic to Ethel.

 11. I enjoy you because of all your efforts on this web page. Kate loves carrying out investigation and it is easy to see why. My spouse and i know all relating to the dynamic way you give insightful things via this website and attract response from other individuals on the concept and my girl is certainly becoming educated a great deal. Take pleasure in the rest of the new year. Your carrying out a tremendous job.

 12. I together with my pals were checking out the great guides on your site then instantly I had an awful feeling I never thanked the blog owner for them. Most of the young boys are actually excited to see all of them and have now really been making the most of these things. Appreciate your really being indeed thoughtful as well as for utilizing this sort of nice subjects most people are really needing to discover. My honest regret for not expressing appreciation to earlier.

 13. My husband and i were very delighted Louis managed to do his research using the ideas he received out of the web page. It is now and again perplexing to simply find yourself making a gift of tactics a number of people might have been trying to sell. And now we do know we now have the blog owner to be grateful to for that. All the illustrations you have made, the easy website navigation, the relationships you will give support to foster – it’s got mostly fantastic, and it’s really assisting our son in addition to the family imagine that this issue is entertaining, and that is especially mandatory. Many thanks for all the pieces!

 14. I simply wanted to thank you very much again. I do not know what I might have undertaken in the absence of the type of aspects contributed by you over that problem. It was actually a frightening issue in my view, however , witnessing your specialized approach you treated that took me to leap for gladness. I’m thankful for the information and have high hopes you know what a powerful job you were undertaking training the rest thru a blog. I am sure you have never got to know all of us.

 15. I not to mention my friends were found to be studying the great secrets on your website then instantly I had a horrible feeling I never thanked the web blog owner for those tips. Most of the ladies became as a result very interested to read them and have in effect without a doubt been tapping into those things. Thank you for actually being so helpful and then for deciding on certain incredibly good areas millions of individuals are really wanting to learn about. My honest regret for not expressing appreciation to sooner.

 16. I precisely needed to say thanks again. I’m not certain the things I could possibly have achieved in the absence of those secrets shown by you relating to such area. It was actually an absolute daunting circumstance for me personally, but coming across a new specialized avenue you processed the issue took me to weep for fulfillment. Extremely grateful for your assistance and then have high hopes you comprehend what a great job you were providing teaching the rest by way of a web site. Most likely you have never met all of us.

 17. I needed to compose you one very little observation in order to say thanks once again over the pleasant things you have shown in this case. This is certainly pretty open-handed with people like you to convey extensively precisely what most people would have offered for an e-book to generate some cash for their own end, principally since you might well have done it in the event you wanted. The good tips additionally served like the good way to be certain that other individuals have the identical passion like my own to know the truth more pertaining to this issue. I believe there are several more enjoyable times in the future for many who view your site.

 18. Thanks a lot for giving everyone such a special opportunity to read critical reviews from this blog. It really is very brilliant and as well , jam-packed with a great time for me and my office peers to search your web site the equivalent of three times every week to read the newest issues you have. And indeed, we’re actually amazed with all the effective techniques you give. Selected 3 areas in this post are ultimately the most impressive I’ve ever had.

 19. I and my friends happened to be checking the great suggestions located on your web site and so instantly came up with a horrible feeling I had not thanked the web blog owner for those strategies. My women were consequently warmed to read all of them and have now extremely been taking pleasure in these things. I appreciate you for genuinely considerably kind as well as for obtaining this form of incredibly good issues millions of individuals are really eager to be informed on. My very own sincere regret for not expressing gratitude to sooner.

 20. I as well as my friends appeared to be viewing the great guides on the blog and so before long I had a terrible suspicion I had not thanked you for those tips. All the men came for that reason stimulated to study all of them and now have simply been having fun with these things. Thanks for truly being so kind and then for obtaining these kinds of incredible areas millions of individuals are really wanting to know about. My very own sincere regret for not saying thanks to earlier.

 21. I as well as my friends ended up studying the great points located on the website and all of the sudden developed a terrible suspicion I had not thanked the blog owner for those techniques. These young boys are actually glad to read all of them and now have in reality been enjoying those things. We appreciate you really being really considerate and for picking this form of marvelous ideas most people are really eager to know about. My honest apologies for not expressing appreciation to earlier.

 22. Thanks so much for giving everyone an exceptionally splendid chance to read from here. It is usually very kind and stuffed with amusement for me personally and my office co-workers to visit your website nearly 3 times in 7 days to find out the new items you have got. And lastly, we are always motivated for the wonderful thoughts you serve. Some 1 tips in this article are in truth the most suitable we’ve had.

 23. I want to express appreciation to the writer for bailing me out of this type of challenge. Because of exploring throughout the world-wide-web and getting notions which are not productive, I figured my entire life was gone. Living without the solutions to the difficulties you have sorted out as a result of your post is a critical case, as well as those which may have in a negative way damaged my career if I had not discovered the blog. That capability and kindness in handling the whole lot was vital. I don’t know what I would’ve done if I had not come upon such a solution like this. It’s possible to at this point look forward to my future. Thanks for your time so much for the high quality and sensible help. I won’t be reluctant to refer your web blog to any person who should get care about this problem.

 24. I’m commenting to make you know what a cool discovery my girl had using the blog. She picked up some pieces, most notably how it is like to have a great teaching mood to let men and women with no trouble know just exactly specific specialized issues. You undoubtedly did more than her expectations. Many thanks for distributing these important, trustworthy, educational not to mention cool thoughts on that topic to Kate.

 25. My wife and i have been now fortunate when Peter could finish up his homework with the ideas he obtained from your very own web page. It is now and again perplexing to simply continually be handing out techniques which usually most people have been trying to sell. Therefore we realize we now have the blog owner to give thanks to for that. The type of explanations you have made, the easy site navigation, the friendships you assist to create – it’s got mostly remarkable, and it is making our son and the family consider that that idea is satisfying, and that’s tremendously pressing. Many thanks for all the pieces!

 26. I’ve been browsing on-line greater than three hours nowadays, yet I by no means found any attention-grabbing article like yours. It is pretty price sufficient for me. Personally, if all web owners and bloggers made just right content material as you probably did, the web will be a lot more useful than ever before.

 27. Have you ever thought about writing an e-book or guest authoring
  on other websites? I have a blog based on the same information you discuss and would really like to have
  you share some stories/information. I know my readers would value your work.

  If you are even remotely interested, feel free to send me an email.

 28. Asking questions are truly fastidious thing if you are not understanding something fully, except this article presents fastidious understanding even.

 29. Hi, all right brother there are obviously various blogging web sites, but I recommend you to use Google’s without charge blogging services.

 30. Hi there I am from Australia, this time I am viewing this cooking related video at this web site, I am in fact cheerful and learning more from it. Thanks for sharing.

 31. In support of my reading purposes, I at all times used to get the video lectures from YouTube, since it is simple to fan-out from there.

 32. What’s up i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace, when i read this piece of writing i thought i could also create comment due to this brilliant article.

 33. Hello, for Web optimization genuine contents are in fact essential, if you simply make a copy and paste then you can not ranked in search engines.

 34. Hi there every one, here every one is sharing such knowledge, so it’s good to read this blog, and I used to pay a quick visit this website every day.

 35. YouTube video clips are famous in entire world, since it is the leading video sharing site, and I become too delighted by watching YouTube video clips.

 36. Sharing some thing is superior than keeping up-to our self, thus the YouTube video that is posted at this time I am going to share with my family and friends.

 37. YouTube video tutorials are well-known in whole globe, because it is the largest video sharing website, and I become too delighted by watching YouTube video clips.

 38. Hello to every body, it’s my first pay a visit of this weblog; this weblog contains amazing and in fact good data in favor of visitors.

 39. Hi there to every body, it’s my first pay a visit of this webpage; this website consists of awesome and actually good material designed for visitors.

 40. What’s up dear, are you enjoying with this humorous YouTube video? Hmmm, that’s pleasant, I am also watching this YouTube funny video at the moment.

 41. What’s up to all, I am also truly keen of learning PHP programming, but I am new one, I forever used to examine articles or reviews related to PHP programming.

 42. I have study much concerning free blogging websites, except I have no clear idea about that, can any one advise me which one is finest in support of free blogging and site-building?

 43. Hi, this weekend is nice in support of me, for the reason that this occasion i am reading this enormous educational article here at my residence.

 44. It is the happiest day of my life so far, when I am watching these} funny video clips here, because after complete day working I was so tired and now feeling perfectly.

 45. Hi to every body, it’s my first pay a quick visit of this website; this webpage consists of amazing and really good information in favor of visitors.

 46. Okay you are correct, actually Personal home page is a open source and its help we can get free from any forum or site since it happens at this place at this website.

 47. There is also one additional technique to increase traffic in favor of your webpage that is link exchange, so you also try it

 48. The techniques stated in this piece of writing regarding to increase traffic at you own website are truly fastidious, thanks for such pleasant article.

 49. Downloading information from this web site is as trouble-free |as clicking the mouse rather than other web pages which transfer me here and there on the webpages.

 50. What’s up everyone, I be familiar with YouTube video includes less bytes of memory due to that its quality is awful, however this YouTube video has enormous picture quality.

 51. Link exchange is nothing else but it is simply placing the other person’s webpage link on your page at suitable place and other person will also do similar in favor of you.

 52. Hi there i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this paragraph i thought i could also make comment due to this sensible piece of writing.

 53. Okay, and further more if you wish for update alerts from this site afterward you have to subscribe for it, it will be a better for you Jackson. Have a lovely day!

 54. Hi there everybody, I know YouTube video contains fewer bytes of memory due to that its quality is bad, however this YouTube video has wonderful picture quality.

 55. Hi there every buddy, it’s a enormous entertaining at at this place viewing these funny YouTube movies at at this place, fastidious stuff, thanks to admin of this site

 56. Do you mind if I quote a couple of your articles as long as
  I provide credit and sources back to your site? My website is in the exact same niche as yours and my
  users would certainly benefit from some of the information you present here.
  Please let me know if this alright with you. Thank you!

 57. each time i used to read smaller articles or reviews which also clear their motive, and that is also happening with this paragraph which I am reading at this time.

 58. What’s up, for Web optimization genuine contents are genuinely essential, if you just copy and paste then you can not rated in search engines.

 59. All right you are correct, actually Personal home page is a open source and its assist we can take free from any discussion board or site since it happens at this place at this web site.

 60. YouTube movies are well-known in entire globe, since it is the leading video sharing site, and I turn out to be too delighted by watching YouTube videos.

 61. Hi every one, here every person is sharing these knowledge, therefore it’s nice to read this webpage, and I used to go to see this weblog daily.

 62. Your mode of explaining the whole thing in this paragraph is truly fastidious, every one be able to effortlessly be aware of it, Thanks a lot.

 63. When I originally commented I seem to have clicked on the -Notify me
  when new comments are added- checkbox and now whenever a comment is added I recieve four emails with the same comment.
  Is there a way you can remove me from that service?

  Thanks!

 64. Link exchange is nothing else but it is simply placing the other person’s webpage link on your page at suitable place and other person will also do same in support of you.

 65. All right you are right, YouTube is finest video sharing web site, as YouTube is a lightly no much streaming time rather than other web pages.

 66. Its pleasant comical YouTube video, I every time go to pay a quick visit YouTube web page designed for humorous videos, as there is much more information available.

 67. The methods described in this post on the topic of to increase traffic at you own website are truly nice, thanks for such pleasant piece of writing.

 68. When some one searches for his essential thing, so he/she needs to be available that in detail, thus that thing is maintained over here.

 69. Hi there to every body, it’s my first pay a visit of this weblog; this webpage contains remarkable and in fact fine stuff in favor of readers.

 70. You have to waste less time to seek out your required matter on net, because nowadays the searching methods of search engines are good. That’s why I fount this post at this place.

 71. What a lovely story! The story in this YouTube video that is posted at this time is genuinely a good one with having fastidious picture feature.

 72. Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it is really
  informative. I’m going to watch out for brussels.
  I will be grateful if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing.
  Cheers!

 73. Downloading stuff from this web page is as trouble-free |as clicking the mouse rather than other web pages which move me here and there on the webpages.

 74. I all the time download a complete show in parts, that’s always present at YouTube, since my net connection is awfully slow and YouTube fulfils my needs.

 75. Hmmm, yup no uncertainty Google is most excellent in favor of blogging however currently word press is also fastidious as a blogging for the reason that its Search engine marketing is fastidious defined already.

 76. Really it’s referred to as Search engine optimisation that when i search for this piece of writing I found this web page at the top of all websites in search engine.

 77. This article concerning Search engine marketing is actually good one, and the back links are really very helpful to promote your web page, its also referred to as SEO.

 78. When someone writes an article he/she retains the plan of a user in his/her mind that how a user can know it. Thus that’s why this paragraph is outstdanding. Thanks!

 79. Hi mates, you are sharing your opinion on the topic of blog Web optimization, I am also new user of web, therefore I am also getting more from it. Thanks to everything.

 80. Hi there to all, I am also genuinely eager of learning PHP programming, except I am new one, I every time used to read content related to Personal home page programming.

 81. One more thing that I desire to share at this time is that, doesn’t matter what you are using free blogging service however if you don’t update your blog on daily basis then it’s no more importance.

 82. Hello everybody, here every one is sharing these kinds of knowledge, so it’s good to read this webpage, and I used to visit this weblog all the time.

 83. I every time download a complete movie in parts, that’s always existing at YouTube, because my net connection is awfully slow and YouTube fulfils my needs.

 84. I think a visualized presentation can be improved then just a simple text, if things are defined in graphics one can without difficulty be familiar with these.

 85. YouTube video lessons are famous in entire globe, for the reason that it is the largest video sharing web site, and I become too delighted by watching YouTube video tutorials.

 86. YouTube is world’s leading video sharing site, no one can defeat it. Every one add movies at YouTube after that take embed code and post anyplace.

 87. Hi there dear, are you enjoying with this comical YouTube video? Hmmm, that’s good, I am as well watching this YouTube comic video at the moment.

 88. I also like Flash, however I am not a good designer to design a Flash, except I have software program by witch a Flash is automatically created and no additional to hard working.

 89. Hi there to all, for the reason that I am genuinely keen of reading this blog’s post to be updated daily. It carries fastidious material.

 90. Hello everyone, I be familiar with YouTube video consists of less bytes of memory due to that its quality is bad, however this YouTube video has enormous picture features.

 91. Every weekend i used to visit this web site, for the reason that i wish for enjoyment, since this this website conations in fact nice funny data too.

 92. Hello to all, I am also really eager of learning Personal home pages programming, except I am new one, I always used to read articles related to Personal home page programming.

 93. For most recent news you have to go to see internet and on internet I found this web site as a most excellent web page for most up-to-date updates.

 94. There is also one other technique to increase traffic in support of your web site that is link exchange, therefore you as well try it

 95. No problem, and further more if you would like update alerts from this site at that time you have to subscribe for it, it will be a suitable for you Jackson. Have a fine day!

 96. When someone writes an paragraph he/she retains the idea of a user in his/her brain that how a user can know it. So that’s why this paragraph is outstdanding. Thanks!

 97. Every weekend i used to go to see this web page, for the reason that i wish for enjoyment, since this this website conations genuinely fastidious funny stuff too.

 98. Hi there i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere, when i read this article i thought i could also create comment due to this good post.

 99. Sharing some thing is better than keeping up-to our self, so the YouTube video that is posted here I am going to share by my relatives and colleagues.

 100. Wow! this cartoon type YouTube video I have seen when I was in primary level and at the moment I am in college and viewing that over again at this place.

 101. Hello Dear, are you in fact visiting this web page daily, if so afterward you will absolutely take fastidious experience.

 102. I think the admin of this site is genuinely working hard in favor of his web page, for the reason that here every data is quality based material.

 103. YouTube video lessons are famous in whole world, as it is the biggest video sharing website, and I become too happy by watching YouTube movies.

 104. Hi colleagues, I am again at this place, and reading this piece of writing related to Search engine optimization, its also a nice piece of writing, therefore keep it up.

 105. What’s up everyone, I be familiar with YouTube video contains fewer bytes of memory due to that its quality is bad, however this YouTube video has impressive picture quality.

 106. Hello, this weekend is good in support of me, for the reason that this moment i am reading this great informative article here at my residence.

 107. Hello to every body, it’s my first visit of this weblog; this weblog contains awesome and genuinely fine material in favor of visitors.

 108. Hi there friends, how is all, and what you want to say regarding this piece of writing, in my view its in fact amazing designed for me.

 109. What’s up i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace, when i read this paragraph i thought i could also make comment due to this brilliant article.

 110. What’s up to every single one, it’s genuinely a pleasant for me to pay a visit this web page, it includes priceless Information.

 111. Ahaa, its fastidious conversation about this post at this place at this website, I have read all that, so now me also commenting at this place.

 112. The strategies described in this article about to increase traffic at you own website are in fact fastidious, thanks for such pleasant paragraph.

 113. I also like Flash, however I am not a good designer to design a Flash, however I have computer software by witch a Flash is automatically produced and no extra to hard working.

 114. I visit everyday some sites and information sites to read articles, however this weblog offers quality based posts.

 115. Hi there, this weekend is good for me, since this point in time i am reading this impressive informative piece of writing here at my house.

 116. If you are free to watch humorous videos on the internet then I suggest you to pay a quick visit this site, it includes in fact thus humorous not only video clips but also additional data.

 117. I have read much about without charge blogging sites, except I have no clear idea concerning that, can any one let know me which one is finest for free blogging and site-building?

 118. |When I want to place gallery or LightBox or even a slider on my website I every time try to use jQuery script for that.

 119. Hmmm, yup no hesitation Google is most excellent in support of blogging however nowadays word press is also fastidious as a blogging because its Web optimization is good defined already.

 120. Hello to every body, it’s my first pay a visit of this web site; this website contains remarkable and actually excellent data in favor of visitors.

 121. If you are going for best contents like myself, only go to see this web site daily for the reason that it provides feature contents, thanks

 122. When someone writes an post he/she retains the thought of a user in his/her brain that how a user can know it. Thus that’s why this article is great. Thanks!

 123. Hi, okay brother there are of course multiple blogging web sites, but I advise you to use Google’s without charge blogging services.

 124. What’s up all, here every one is sharing these familiarity, so it’s nice to read this webpage, and I used to pay a visit this website everyday.

 125. My grand father all the time used to watch YouTube comic video tutorials, hehehehehe, because he wishes to be glad forever.

 126. This post will assist the internet people for setting up new webpage or even a blog from start to end.

 127. That’s truly a pleasant video pointed out in this article concerning how to write a article, therefore i got clear idea from here.

 128. YouTube movies are famous in whole world, for the reason that it is the leading video sharing web site, and I become too happy by watching YouTube video lessons.

 129. For the reason that the admin of this website is working, no hesitation very soon it will be well-known, due to its feature contents.

 130. Why YouTube videos are shared everywhere? I think one motive is that these are effortless to get embed script and paste that script anywhere you wish for.

 131. Hi there i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this piece of writing i thought i could also create comment due to this good article.

 132. YouTube is world’s largest video sharing web page, no one can defeat it. Every one add video tutorials at YouTube after that take embed code and post anywhere.

 133. What’s up, all the time i used to check weblog posts here early in the dawn, since i like to learn more and more.

 134. Hi to all, for the reason that I am genuinely eager of reading this web site’s post to be updated daily. It includes nice information.

 135. Its my luck to visit at this website and find out my required paragraph along with video presentation, that’s YouTube video and its also in quality.

 136. Hi everyone, I know YouTube video contains less bytes of memory due to that its quality is bad, however this YouTube video has fantastic picture features.

 137. If you are concerned to learn Search engine optimization strategies then you have to read this article, I am sure you will take much more from this piece of writing concerning Web optimization.

 138. This paragraph is pleasant and fruitful designed for all new PHP related web programmers; they must read it and perform the practice.

 139. One more thing that I desire to share at this time is that, whatsoever you are using free blogging service except if you don’t update your weblog on on a regular basis basis then it’s no more attraction.

 140. Actually it’s referred to as Search engine optimisation that when i search for this post I found this web site at the top of all web pages in search engine.

 141. Quality articles is the important to invite the visitors to pay a visit the web page, that’s what this web site is providing.

 142. What’s up to all, the contents existing at this web page are truly awesome for people knowledge, well, keep up the good work fellows.

 143. continuously i used to read smaller content which as well clear their motive, and that is also happening with this paragraph which I am reading at this place.

 144. When some one searches for his necessary thing, thus he/she wants to be available that in detail, thus that thing is maintained over here.

 145. Hi there, can any body help me how to download this video tutorial from this site, I have watched and listen it at this place but would like to download it.

 146. Hmmm, yup no hesitation Google is finest in favor of blogging but today word press is also nice as a blogging for the reason that its Web optimization is good defined already.

 147. This paragraph on the topic of SEO presents clear picture in favor of new SEO users that how to do Search engine optimization, therefore keep it up. Fastidious job

 148. It’s not my first time to visit this site, i am browsing this web site dailly and take fastidious information from here every day.

 149. If you are free to watch comic videos on the internet then I suggest you to go to see this web page, it contains really thus humorous not only video clips but also other material.

 150. What a video it is! Really remarkable and fastidious quality, please upload more movies having such nice quality. Thanks.

 151. Wow! this cartoon type YouTube video I have seen when I was in primary level and at this time I am in institution of higher education and seeing that again at this place.

 152. What’s up everybody, I be familiar with YouTube video includes less bytes of memory due to that its quality is bad, however this YouTube video has enormous picture quality.

 153. This piece of writing concerning SEO provides clear idea in favor of new SEO people that how to do SEO, therefore keep it up. Good job

 154. Hmmm, yup no hesitation Google is best in support of blogging but currently word press is also fastidious as a blogging for the reason that its Web optimization is pleasant defined already.

 155. Sharing some thing is better than keeping up-to our self, therefore the YouTube video that is posted at this place I am going to share through my family and colleagues.

 156. In fact it’s known as SEO that when i search for this article I found this website at the top of all websites in search engine.

 157. This paragraph about Web optimization is genuinely nice one, and the back links are truly very valuable to promote your web page, its also known as Search engine optimization.

 158. When someone writes an piece of writing he/she retains the thought of a user in his/her brain that how a user can know it. Therefore that’s why this article is perfect. Thanks!

 159. Amazing YouTube videos posted at this web page, I am going to subscribe for daily updates, for the reason that I don’t wish for to miss this series.

 160. Hello friend, what a quality is! For this YouTube video, I am actually happy, as I have never seen pleasant quality YouTube video before,

 161. It’s not my first time to pay a visit this website, i am visiting this web site dailly and obtain pleasant facts from here every day.

 162. Asking questions are genuinely fastidious thing if you are not understanding something completely, except this post provides good understanding yet.

 163. Amazing YouTube video clips posted at this website, I am going to subscribe for regularly updates, as I don’t want to miss this series.

 164. Wow! this cartoon type YouTube video I have viewed when I was in primary level and at this time I am in university and watching that once more at this time.

 165. This paragraph is related to web programming is really nice in favor of me because I am web programmer. Thanks for sharing keep it up.

 166. Link exchange is nothing else except it is only placing the other person’s webpage link on your page at appropriate place and other person will also do similar for you.

 167. I all the time download a full film in parts, that’s always present at YouTube, because my net connection is awfully slow and YouTube fulfils my desires.

 168. I have study much regarding free of charge blogging blogs, but I have no clear idea regarding that, can any one tell me which one is finest in support of free blogging and site-building?

 169. Hi i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace, when i read this article i thought i could also make comment due to this brilliant piece of writing.

 170. Hi there Dear, are you actually visiting this website on a regular basis, if so then you will definitely take fastidious experience.

 171. Hmmm, yup no doubt Google is best in support of blogging however now word press is also fastidious as a blogging because its Search engine marketing is pleasant defined already.

 172. Wow, what a quality it is! For the reason that mostly YouTube videos have no pleasant quality, however this is genuinely a good quality video.

 173. Hi to all, I am also in fact eager of learning Personal home pages programming, but I am new one, I every time used to examine articles or reviews related to Personal home page programming.

 174. Hi there, yes this article is genuinely fastidious and I have learned lot of things from it about blogging. thanks.

 175. What’s up i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere, when i read this post i thought i could also create comment due to this brilliant article.

 176. This article regarding SEO presents clear thought in favor of new SEO visitors that how to do Search engine optimization, so keep it up. Good work

 177. Yes, and further more if you desire update alerts from this site afterward you have to subscribe for it, it will be a better for you Jackson. Have a lovely day!

 178. Its fastidious humorous YouTube video, I constantly go to pay a quick visit YouTube web page designed for comic videos, as there is much more information available.

 179. Remarkable YouTube video lessons posted at this website, I am going to subscribe for on a regular basis updates, as I don’t would like to fail to take this series.

 180. This article provides clear idea for the new visitors of blogging, that in fact how to do blogging and site-building.

 181. Wow, this piece of writing is nice, my younger sister is analyzing such things, so I am going to tell her.

 182. Asking questions are really pleasant thing if you are not understanding something completely, except this paragraph provides pleasant understanding yet.

 183. Its my good luck to pay a visit at this website and find out my required paragraph along with video demonstration, that’s YouTube video and its also in quality.

 184. What’s up to all, I am also genuinely keen of learning PHP programming, however I am new one, I forever used to read articles related to Personal home page programming.

 185. If some one wishes expert view on the topic of blogging then i suggest him/her to pay a quick visit this website, Keep up the fastidious work.

 186. I think the admin of this web site is in fact working hard in favor of his website, since here every information is quality based information.

 187. Hi there, I also wish for to share my view here, when i don’t know even about a effortless thing related to PHP, I always go to look for that from net.

 188. Hi, its understandable article along with this YouTube video; I can’t imagine that one can not understand this straightforward article having with video demo.

 189. Hi there, I also desire to share my thoughts at this time, when i don’t know even about a straightforward thing related to Personal home pages, I always go to explore that from internet.

 190. I like to work on PHP rather than .NET, even if .NET offers the ability of drag and drop elements, however I love Personal home pages much.

 191. What’s up to all, the contents existing at this site are in fact awesome for people knowledge, well, keep up the nice work fellows.

 192. What’s up everybody, I know YouTube video contains fewer bytes of memory due to that its quality is poor, except this YouTube video has fantastic picture quality.

 193. Okay, and further more if you wish for update alerts from this site then you have to subscribe for it, it will be a better for you Jackson. Have a nice day!

 194. Hi there mates, how is all, and what you would like to say on the topic of this paragraph, in my view its truly amazing in favor of me.

 195. This piece of writing presents clear idea in support of the new viewers of blogging, that truly how to do blogging and site-building.

 196. Hi there, I also would like to share my opinion at this time, when i don’t know even about a straightforward thing related to Personal home pages, I always go to explore that from web.

 197. You have to waste less time to seek out your necessary topic on net, because nowadays the searching techniques of search engines are nice. That’s why I fount this paragraph here.

 198. YouTube is world’s biggest video sharing web page, no one can defeat it. Every one add video clips at YouTube then get embed code and post anyplace.

 199. All right I am also in explore of Flash tutorials, as I would like to learn more concerning flash, thus if you have please post it at this place.

 200. What’s up every one, here every person is sharing such familiarity, so it’s nice to read this weblog, and I used to visit this weblog every day.

 201. If you are paying attention to learn SEO techniques then you should read this piece of writing, I am sure you will obtain much more from this piece of writing regarding SEO.

 202. If you apply such strategies for increasing traffic on your own web site, I am certainly you will notice the variation in few days.

 203. Hmmm, yup no uncertainty Google is most excellent for blogging except nowadays word press is also good as a blogging since its Web optimization is good defined already.